Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydroinżynieria
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6993615182718615291
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa92992
3Uwarunkowania hydro i geoinżynierii364181818184E
4Podstawy przedsiębiorczości91991
CPrzedmioty kierunkowe3153813866696945273614396213312361818818994
1Hydrologia obszarów zurbanizowanych2739189183
2Mechanika skał18399993
3Gospodarka wodna II2749189184E
4Roboty i budownictwo ziemne364181818184
5Statystyczna analiza danych18299992
6Monitoring wodno-gruntowy273961296123
7Energetyka wodna273121512153
8Geoinżynieria środowiska2749189184
9Inżynieria rzeczna364181818184
10Stateczność masywów skalnych i stoków364181818184E
11Zarządzanie zasobami wodnymi18299992
12Technologia i organizacja robót18299992
DPrzedmioty specjalnościowe190431621018638811218101823
1Seminarium dyplomowe18218182
2Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
3Blok tematyczny sem.2
63863638
4Blok tematyczny sem.3
8112818112
5Blok tematyczny sem.4
18118181
Razem5749033615684106277245362010215621332211718182045192728
57415317715391
Egzaminy321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.2
D6a Zjawiska ekstremalne i zarządzanie ryzykiem powodziowym
D6b Dynamika wód
D6c Dokumentowanie geotechniczne
D6d Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych

Blok tematyczny sem.3
D10a Komputerowe wspomaganie projektowania II
D10b Modelowanie komputerowe w inżynierii i gospodarce wodnej
D10c Retencjonowanie wód
D10d Geotechnika komunikacyjna
D14 Modelowanie komputerowe w geotechnice
D15 Konstrukcje geotechniczne

Blok tematyczny sem.4
D16a Efektywność przedsięwzięć w gospodarce wodnej
D16b Monitoring geotechniczny