Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne51630156921522162
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa92992
3Podstawy przedsiębiorczości91991
4Uwarunkowania procesu inwestycyjnego1811261261
CPrzedmioty kierunkowe3694914436451444518918126318365422367215
1Wysokoefektywne metody oczyszczania wody2741891894E
2Zaopatrzenie w wodę2741891894E
3Chemia środowiskowa18299992
4Projekt instalacji WOD-KAN+CO36436182182
5Statystyczna analiza danych18299992
6Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków2751891895E
7Projekt systemu zaopatrzenia i uzdatniania wody36436364
8Programy komputerowe w inżynierii sanitarnej2739189183
9Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych18299992
10Usuwanie ścieków2741891894E
11Niezawodność systemów inżynierskich2749189184E
12Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków36536365
13Renowacja systemów wod-kan18399993
14Oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych2731891893
DPrzedmioty specjalnościowe154351089102772827949102723
1Blok tematyczny sem.1
72872728
2Blok tematyczny sem.3
3642792794
3Blok tematyczny sem.4
4623910279102723
Razem574902821545511542712618918226315183654246397219306102725
57417118614473
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.1
D6a Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
D6b Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków
D6c Remediacja środowiska wodno-gruntowego
D6d Biotechnologia środowiskowa
D6e Ochrona wód
D11 Ocena oddziaływania na środowisko

Blok tematyczny sem.3
D12a Badania technologiczne w oczyszczaniu wody i ścieków
D12b Techniki membranowe
D12c Monitorowanie i sterowanie systemami wod-kan
D12d Instalacje przeciwpożarowe i balneotechniczne

Blok tematyczny sem.4
D16a Odzysk materiałów i energii w gospodarce komunalnej
D16b Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej
D16c Sieci i instalacje gazowe
D16d Seminarium dyplomowe
D16f Seminarium dyplomowe