Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydroinżynieria
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne105960153045306152151
1Język obcy15215152
2Etyka zawodowa15215152
3Uwarunkowania hydro i geoinżynierii604303030304E
4Podstawy przedsiębiorczości15115151
CPrzedmioty kierunkowe510382255100165151509090244551060103015154
1Gospodarka wodna II454153015304E
2Hydrologia obszarów zurbanizowanych453153015303
3Inżynieria rzeczna604303030304
4Mechanika skał303151515153
5Roboty i budownictwo ziemne604303030304
6Statystyczna analiza danych302151515152
7Stateczność masywów skalnych i stoków604303030304E
8Monitoring wodno-gruntowy30315510155103
9Energetyka wodna453153015303
10Geoinżynieria środowiska454153015304
11Technologia i organizacja robót302151515152
12Zarządzanie zasobami wodnymi302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe310432704021018604025
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
3Blok tematyczny sem.2
2101821021018
4Blok tematyczny sem.3
60360603
Razem92590555155130165551951209030255155106030105155530
925405345175
Egzaminy33
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.2
D5a Dokumentowanie geotechniczne
D5b Dynamik wód
D5c Konstrukcje geotechniczne
D5d Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych
D5e Modelowanie komputerowe w geotechnice
D5f Modelowanie komputerowe w inżynierii i gospodarce wodnej
D5g Retencjonowanie wód
D5h Zjawiska ekstremalne i zarządzanie ryzykiem powodziowym

Blok tematyczny sem.3
D13a Efektywność przedsięwzięć w gospodarce wodnej
D13b Komputerowe wspomaganie projektowania II
D13c Monitoring geotechniczny
D14 Geotechnika komunikacyjna