Wydział Mechaniczny
Kierunek: Środki Transportu i Logistyka          Specjalność: Logistyka i spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne9011153045151541515307
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny (1z 2)
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe6754624013590210120604510522105751052015454
1Metody matematyczne w logistyce30330303E
2Wybrane zagadnienia z mechaniki stosowanej302151515152
3Analiza MES w środkach transportu45245452
4Zapasy i magazynowanie302151515152
5Podstawy optymalnego projektowania pojazdów30230302
6Przedmiot wybieralny (1z 2)
453153015303
7Badania eksploatacyjne środków transportu302151515152
8Twórcze rozwiązywanie problemów inżynierskich302151515152
9Wybrane zagadnienia z budowy i projektowania środków transportu4531515151515153
10Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
11Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
12Przedmiot wybieralny (1z 2)
302151515152
13Materiały i technologia produkcji środków transportu453153015303
14Analiza RAMS i zarządzanie ryzykiem w transporcie302151515152
15Inteligentne systemy transportowe302151515152
16Zarządzanie łańcuchami dostaw302151515152
17Modelowanie systemów i procesów transportowych302151515152
18Metody statystyczne w transporcie302151515152
19Systemy zarządzania i telematyki transportu30230302
20Pojazdy autonomiczne i elektromobilność4541515151515154E
CPrzedmioty specjalnościowe175336015454015301515415153151530101526
1Big Data i optymalizacja w zarządzaniu łańcuchami dostaw303151515153E
2Technologia usług spedycyjnych303151515153E
3Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie301151515151
4Informatyczne wspomaganie w logistyce30130301
5Zrównoważony transport w logistyce miejskiej303151515153E
6Seminarium dyplomowe15215152
7Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem940903153015013525060150156060120153013515751203030301575101530
940420375145
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B6a Systemy CAD/CAM w inżynierii środków transportu
B6b Zaawansowane systemy wytwarzania środków transportu
B10a Diagnostyka pokładowa w pojazdach
B10b Nowe techniki diagnostyki pojazdów
B11a Układy chłodzenia w środkach transportu
B11b Modelowanie CFD współczesnych środków transportu
B12a Technologie addytywne w inżynierii środków transportu
B12b Obróbki erozyjne i druk 3D