Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne10817271891836189918181099187
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Teoria i technika eksperymentu18299992
4Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej92992
5Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993
6Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji364999999994E
BPrzedmioty kierunkowe234319018364527185418362792027918999992
1Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych18299992
2Diagnostyka i monitoring maszyn2739999993
3Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
4Mechanika manipulatorów18399993E
5Techniki obiektowego modelowania układów mechanicznych18399993
6Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
7Teoria sterowania2749999994E
8Teoria układów dyskretnych18299992
9Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania2749999994
10Zautomatyzowane systemy wytwarzania2739999993
CPrzedmioty specjalnościowe19942729454519945362791427991810928
1Energooszczędne i ekologiczne układy napędu i sterowania2729999992E
2Integracja informacji w przemyśle 4.018299992
3Komputerowa symulacja układów sterowania18299992
4Podstawy optymalnego sterowania18299992
5Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
6Seminarium dyplomowe92992
7Sterowanie w systemach transportowych2739999993
8Systemy sterowania w maszynach mobilnych2749999994E
9Systemy zdalnego sterowania18299992
10Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn2739189183
Razem54190189458199646372918454527308118543692730361891810930
541216225100
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A5a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A5b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym