Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-09-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne5411918279299279
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działaności zawodowej92992
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993
BPrzedmioty kierunkowe23427117274545542718913459361118183
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna18399993E
3Mechanika płynów III18299992
4Wymiana ciepła18299992
5Wybrane zagadnienia termodynamiki18299992
6Wytrzymałość konstrukcji18399993E
7Podstawy konstrukcji maszyn III18299992
8Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
9Podstawy optymalnego projektowania18299992
10Współczesne materiały inżynierskie18299992
11Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania18299992
12Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń18299992
13Badania doświadczalne w mechanice konstrukcji18199991
CPrzedmioty specjalnościowe271529918271189459954153699271018937927
1Systemy komputerowej analizy konstrukcji2739189183
2Praktyka programowania2732718291
3Płyty i powłoki18399993E
4Komputerowe modelowanie materiałów inżynierskich18399993E
5Rachunek macierzowy w mechanice komputerowej18299992
6Stateczność konstrukcji inżynierskich18399993E
7Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji i materiałów18299992
8Wibroakustyka i wibroizolacja maszyn18299992
9Biomechanika i biomateriały18299992
10Dynamika układu człowiek-maszyna18199991
11Optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich18218182
12Modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia18299992
13Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach18299992
14Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
15Seminarium dyplomowe92992
Razem559902256372163369945276330901818632730362737930
559234216109
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B8a Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn
B8b Zastosowania systemu MES II