Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne5472430151151245
1Jezyk obcy30230151151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe300231703025751553025602115152
1Matematyka w inżynierii lądowej302201020102
2Wytrzymałość materiałów II302151515152E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności453301530153
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe525372601201456030308170901002630153
1Fundamenty specjalne302151515152
2Metody statystyczne w zarządzaniu15115151
3Teoria zarządzania15115151
4Technologia robót remontowych i rozbiórkowych302151515152
5Teoria decyzji302151515152
6Konstrukcje mostowe II302151515152
7Podstawy budownictwa przemysłowego1515105101
8Technologia robót montażowych302151515152
9Organizacja i zarządzanie budową6053015153015155E
10Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym302151515152
11BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi604303030304
12Metody symulacyjne w procesach budowlanych302151515152E
13Oszacowania kosztowe w budownictwie454153015304E
14Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie302151515152E
15Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem302151515152
16Marketing w przedsiębiorstwie budowlanym302151515152
17Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem1152330155515153031515251520
1Przedmioty dyplomowe do wyboru
906301545153031515153
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem9949048445301452751521515305590301851590130308415551530
994405420169
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty dyplomowe do wyboru
E11BD Zarządzanie przedsięwzięciem deweloperskim
E12BD Odbiór i przekazanie budynku do użytkowania
E21PI Organizacja budowlanego procesu inwestycyjnego
E22PI Kontrakty budowlane wg FIDIC
E23PI Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym