Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 01-03-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne4872424121121245
1Jezyk obcy24224121121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Komunikacja w organizacji92992
4Techniki negocjacji92992
CPrzedmioty kierunkowe2102310524216057249241248123611
1Matematyka w inżynierii lądowej2121291292
2Wytrzymałość materiałów II2129129122E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne2129129122
4Mechanika budowli II2139129123E
5Teoria sprężystości i plastyczności303181218123
6Podstawy projektowania i niezawodności12112121
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej2129129122
8Konstrukcje betonowe II2139129123E
9Konstrukcje metalowe II2139129123E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi2129129122E
DPrzedmioty specjalnościowe36337153931172724217364886369241727245
1Metody statystyczne w zarządzaniu12112121
2Teoria zarządzania91991
3Technologia robót remontowych i rozbiórkowych2129129122E
4Teoria decyzji2129129122
5Podstawy budownictwa przemysłowego91991
6Fundamenty specjalne2129129122
7Konstrukcje mostowe II2129129122
8Technologia robót montażowych2129129122
9Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym2129129122
10Organizacja i zarządzanie budową4251812121812125E
11BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi424182418244
12Metody symulacyjne w procesach budowlanych2129129122
13Oszacowania kosztowe w budownictwie3049219214E
14Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie2129129122E
15Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem2129129122
16Marketing w przedsiębiorstwie budowlanym2129129122
17Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym91991
EPrzedmioty związane z dyplomem82231894312921399221220
1Przedmioty dyplomowe do wyboru
60618933921399123
2Seminarium dyplomowe12112121
3Przygotowanie pracy dyplomowej1016101016
Razem70390300332411422012841224334520841212842072694520609461230
703198192186127
Egzaminy9333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty dyplomowe do wyboru
E11BD Zarządzanie przedsięwzięciem deweloperskim
E12BD Odbiór i przekazanie budynku do użytkowania
E21PI Organizacja budowlanego procesu inwestycyjnego
E22PI Kontrakty budowlane wg FIDIC
E23PI Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym