Wydział Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji          Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Zsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe5854527015451051203010515306015171654575601528
1Strategie zarządzania przedsiębiorstwem907453015301521515155E
2Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych60530301515315152
3Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie (ERP, MRP, PLM)7563015303015306
4Rozwój i wdrażanie innowacji75630151515301515156E
5Systemy eksploatacji (TPM) i recykling maszyn7563015303015306
6Metody i narzędzia jakości9074530154530157E
7Zaawansowane systemy pomiarowe604303030304
8Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami604303030304
CPrzedmioty specjalnościowe18030603045456030454530
1Kontroling procesów i analiza ryzyka4521515151515152
2Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych603303030303E
3Foresight technologiczny i public relations4521515151515152
4Projekt dyplomowy II15115151
5Seminarium dyplomowe II15215152
6Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe1351160601560601511
1Symulacja i prognozowanie604303030304
2Zaawansowane technologie informacyjne7573030153030157E
Razem9309039045451951807516530907515301651545756015306030454530
930375375180
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
A1a Język angielski
A1b Język francuski
A1d Język niemiecki
A1e Język rosyjski