Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Silniki Spalinowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 02-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne171216899491833618618218218423944
1Trening osobowości
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe67590315452341854936918181336369549631663945915549369914549279181818995
1Podstawy konstrukcji maszyn8111369991818995189996E
2Dynamika maszyn2739999993
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn18299992
4Grafika inżynierska2749189184
5Teoria mechanizmów i maszyn18299992
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18399993
7Podstawy nauki o materiałach18399993
8Materiały inżynierskie456182718276E
9Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I72836361818418184
10Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II45527189921893
11Projektowanie procesów technologicznych2739189183
12Termodynamika366189918996E
13Źródła i systemy konwersji energii18299992
14Elektrotechnika2731891893
15Elektronika18299992
16Podstawy automatyki18399993E
17Roboty i manipulatory18299992
18Metrologia18299992
19Miernictwo cieplne i maszynowe18318183
20Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia18399993
21Urządzenia i systemy ochrony środowiska18299992
22Mechanika i konstrukcje
18299992
23Srodki transportu
18299992
24Przetwarzanie energii
18299992
25Technologia maszyn
18299992
26Praktyka44
CPrzedmioty specjalnościowe18042117936184599632712991821
1Podstawy wymiany ciepła i spalania18299992
2Teoria silników spalinowych18318183E
3Paliwa i smary92992
4Konstrukcja tłokowych silników spalinowych92992E
5Konstrukcja silników przepływowych92992E
6Badania silników spalinowych18299992
7Układy zasilania91991
8Technologia silników spalinowych92992
8Praca dyplomowa1515
9Eksploatacja silników spalinowych2731891893E
10Ekologia silników spalinowych18299992
11Mechatronika silników spalinowych18399993
12Seminarium dyplomowe18318183
DPrzedmioty podstawowe396571989936451863181814543691545369122792718139183
1Matematyka9014543636189E18185E
2Fizyka366189918996E
3Mechanika ogólna63936271894E18185E
4Wytrzymałość materiałów90133618181818185E1818188E
5Mechanika płynów2759999995E
6Technologie informacyjne18299992
7Informatyka18299992
8Metody obliczeniowe dla inżynierów18299992
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
2739189183
10Bezpieczeństwo pracy w przemyśle91991
Razem14222106982523066372311084518181830126544530996363930903672273010836362793011795491830509183130
1422207225234225216207108
Egzaminy17243242
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Trening osobowości
A2a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A2b Trening rozwoju emocjonalnego

Etyka, psychologia i socjologia
A5a Etyka zawodowa inżyniera
A5b Psychologia i socjologia pracy

Podstawy przedsiębiorczości
A5a Ekonomika przedsiębiorstw
A5b Podstawy inwentyki
A5c Podstawy zarządzania

Prezentacja
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A13a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A13b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B22a Biomechanika inżynierska
B22b Mechanika materiałów - M1
B22c Mechanika materiałów - M3
B22d MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich - M1
B22e MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich - M3
B22f Metody optymalnego projektowania - M1
B22g Metody optymalnego projektowania - M3
B22h Metody optymalnego projektowania - M8

Srodki transportu
B30a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B30b Pojazdy samochodowe
B30c Środki transportu szynowego

Przetwarzanie energii
B33a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B33b Maszyny i urządzenia energetyczne
B33c Silniki spalinowe

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice

Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
D9a Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1
D9b Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M3