Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Aparatura i Instalacje Przemysłowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 02-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne171216899491833618618218218423944
1Trening osobowości
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe67590315452341854936918181336369549631663945915549369914549279181818995
1Podstawy konstrukcji maszyn8111369991818995189996E
2Dynamika maszyn2739999993
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn18299992
4Grafika inżynierska2749189184
5Teoria mechanizmów i maszyn18299992
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18399993
7Podstawy nauki o materiałach18399993
8Materiały inżynierskie456182718276E
9Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I72836361818418184
10Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II45527189921893
11Projektowanie procesów technologicznych2739189183
12Termodynamika366189918996E
13Źródła i systemy konwersji energii18299992
14Elektrotechnika2731891893
15Elektronika18299992
16Podstawy automatyki18399993E
17Roboty i manipulatory18299992
18Metrologia18299992
19Miernictwo cieplne i maszynowe18318183
20Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia18399993
21Urządzenia i systemy ochrony środowiska18299992
22Mechanika i konstrukcje
18299992
23Srodki transportu
18299992
24Przetwarzanie energii
18299992
25Technologia maszyn
18299992
26Praktyka44
CPrzedmioty specjalnościowe180428136271818271899451818912991821
1Podstawy inżynierii procesowej366189918996E
2Układy wielofazowe18399993E
3Urządzenia przemysłowe365181818185E
4Magazynowanie ciał stałych i płynów92992
5Podstawy konstrukcji aparatury45518189181895E
6Elementy instalacji18399993
7Seminarium dyplomowe18318183
8Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe396571989936451863181814543691545369122792718139183
1Matematyka9014543636189E18185E
2Fizyka366189918996E
3Mechanika ogólna63936271894E18185E
4Wytrzymałość materiałów90133618181818185E1818188E
5Mechanika płynów2759999995E
6Technologie informacyjne18299992
7Informatyka18299992
8Metody obliczeniowe dla inżynierów18299992
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
2739189183
10Bezpieczeństwo pracy w przemyśle91991
Razem1422210662279297639031108451818183012654453099636393090367227309045452793099274592730509993130
1422207225234225216207108
Egzaminy17243242
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Trening osobowości
A2a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A2b Trening rozwoju emocjonalnego

Etyka, psychologia i socjologia
A5a Etyka zawodowa inżyniera
A5b Psychologia i socjologia pracy

Podstawy przedsiębiorczości
A5a Ekonomika przedsiębiorstw
A5b Podstawy inwentyki
A5c Podstawy zarządzania

Prezentacja
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A13a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A13b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B22a Biomechanika inżynierska
B22b Mechanika materiałów - M1
B22c Mechanika materiałów - M3
B22d MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich - M1
B22e MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich - M3
B22f Metody optymalnego projektowania - M1
B22g Metody optymalnego projektowania - M3
B22h Metody optymalnego projektowania - M8

Srodki transportu
B30a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B30b Pojazdy samochodowe
B30c Środki transportu szynowego

Przetwarzanie energii
B33a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B33b Maszyny i urządzenia energetyczne
B33c Silniki spalinowe

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice

Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
D9a Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1
D9b Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M3