Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowlane obiekty inteligentne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe37538180156515100151526035251075151560203015156
9Instalacje CO i wentylacyjne304151515154
10Instalacje inteligentne budynku304151515154E
11Podstawy elektrotechniki i elektroniki302151515152
12Mechatronika i analiza sygnału303151515153
13Niezawodność systemów302151515152
14Technika mikroprocesorowa303151515153E
15Systemy sterowania w budynku30215510155102
16Sterowanie konstrukcją budowlaną304151515154E
17Interakcja konstrukcji z podłożem303151515153
18Dynamika budowli (Aktywne i pasywne tłumienie)303151515153
19Diagnostyka konstrukcji budowlanych15215152
20Badania doświadczalne budowli15115151
21Inżynierskie programy komputerowe15215152
22Systemy zarządzania automatyką w budynku303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem1521151521
23Seminarium dyplomowe15115151
24Praca dyplomowa2020
Razem630903004565301909015151545209035552075151560204515153030
630180180165105
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS