Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne34515105210151575301515830603602301301
1Jezyk obcy1505150301301301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3WF60260301301
4Wprowadzenie do inżynierii lądowej15115151
5Ekologia302151515152
6Przedmiot humanistyczny do wyboru
60260301301
BPrzedmioty podstawowe4654224075606030904515167530451514603015915303
7Matematyka13514756045308E30306E
8Matematyka stosowana i metody numeryczne604303030304E
9Fizyka6063015153015156E
10Chemia4541530152302
11Geologia302151515152
12Mechanika teoretyczna909603030154E30155E
13Metody obliczeniowe453153015303
CPrzedmioty kierunkowe1215895107521030390301515645306010901545306016105307545191351530120211051510517
14Geometria wykreślna303151515153E
15Grafika inżynierska30230302
16Rysunek techniczny30230302
17Geodezja452153015302
18Materiały budowlane60615153015153303
19Technologia betonu4531515151515153
20Wytrzymałość materiałów120116015153030305E3015156E
21Mechanika budowli12012303015451515306151515156E
22Budownictwo ogólne1057604530153E30304E
23Konstrukcje murowe302151515152
24Konstrukcje drewniane452153015302
25Budownictwo przemysłowe302151515152
26Architektura i urbanistyka302151515152
27Mechanika gruntów603303030303E
28Fundamentowanie453301530153E
29Konstrukcje betonowe1057451545303041515153E
30Konstrukcje sprężone i prefabrykowane302151515152
31Konstrukcje metalowe1058451545301515415304E
32Konstrukcje mostowe605303030305E
33Instalacje budowlane i sieci miejskie453301530153
34Fizyka budowli452153015302
DPrzedmioty specjalnościowe48038247.5151522.51801515322.522.536015457751515845156010307.522.57
35Hydraulika i hydrologia303151515153
36Organizacja, kier. budową i BHP7543015303015304E
37Technologia robót budowlanych603303030303E
38Ekonomika i zarządzanie w procesie inwest.303157.57.5157.57.53
39Kosztorysowanie302151515152
40Zarządzanie firmą i elementy prawa304151515154
41Podstawy planowania komunikacyjnego45322.522.522.522.53
42Nawierzchnie drog. i technologia robót drog.6033015153015153E
43Projektowanie dróg samochodowych7564530453E303
44Drogi szynowe303151515153
45Problemy bezp. pożarowego w inż. lądowej15215152
46Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem105263015601530315153023
47Przedmioty związane z dyplomem
90930601530315306
48Seminarium dyplomowe
15215152
49Praca dyplomowa1515
Razem26102101132.5390285127.5675195903015153016590759030172.575456097.53018060903090302104530151353016515151953045157.552.530
2610345420450450435390120
Egzaminy21334434
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Przedsiebiorczość innowacyjna
A10d Etyka
A10e Strategia rozwoju firmy
A10f Filozofia
A10g Socjologia miasta
A10h Socjologia reklamy
A10i Psychologia społeczna
A10j Efektywna komunikacja
A10k Skuteczne negocjacje

Praktyka zawodowa
D47a Praktyka zawodowa - budowlana
D47b Praktyka zawodowa - geotechniczna

Przedmioty związane z dyplomem
E1 Podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych
E1 Planowanie i organizacja robót budowlanych
E1 Rozwiązania materiałowo technologiczne robót budowlanych
E1 Modelowanie komputerowe programem REVIT
E1 Podstawy komputerowej mechaniki materiałów
E1 Narzędzie informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną i pracą grupową
E1 Grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich
E1 Zastosowania środowiska Matlab do modelowania komputrowego
E1 System Robot
E1 Wizualizacja symulacji komputerowych
E1 Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego
E1 Metody generacji siatek
E1 Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji
E1 Charakterystyki techniczno-ekonomiczne wybranych elementów obiektów budowlanych
E1 Konstrukcje stalowe cienkościenne
E1 Konstrukcje metalowe II
E1 Betony specjalne i specjalne techniki betonowania
E1 Kontrola i zarządzanie jakością w produkcji materiałow i wyrobów budowlanych
E1 Ochrona budowli przed korozją
E1 Konstrukcje zespolone mostowe i inne
E1 Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych
E1 Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
E1 Miejskie systemy komunikacyjne
E1a Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym I
E1b Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym II
E1c Projektowanie i diagnostyka konstrukcji murowych
E1d Tunele, parkinkgi, przejścia podziemne
E1e Wybrane problemy mostownictwa
E1f Projektowanie architektoniczno-budowlane
E1g Konstrukcje budownictwa ogólnego i przemysłowego
E1h Eksploatacja i modernizacja budynków
E1i Diagnostyka i rewitalizacja prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego
E1j Projektowanie ciepłochronnych przegród zewnetrznych w budynkach
E1k Komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie fizyki budowli
E1l Metody oceny energetycznej budynków
E1m Projektowanie budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na ogrzewanie
E1n Betonowe konstrukcje specjalne
E1o Technologia wykonania i wzmacniania konstrukcji z betonu
E1p Infrastuktura drogowa
E1q Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym
E1r Utrzymanie nawierzchni
E1s Projektowanie dróg szynowych
E1t Nawierzchnie kolejowe i tramwajowe
E1u Koleje dużych prędkości
E1v Prognozowanie ruchu
E1w Komputerowe wspomaganie projektowania
E1x Kształtowanie rozwoju sieci drogowej
E1y Nowoczesne technologie robót drogowych
E1z Zarządzanie ruchem kolejowym

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe - Budowa i utrzymanie nawierzchni drogowych
E1b Seminarium dyplomowe - Budownictwo ogólne i przemysłowe (drewniane, murowe, żelbetowe)
E1c Seminarium dyplomowe - Energooszczędne technologie w budownictwie
E1d Seminarium dyplomowe - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją
E1e Seminarium dyplomowe - Konstrukcje metalowe
E1f Seminarium dyplomowe - Konstrukcje murowe
E1g Seminarium dyplomowe - Konstrukcje z betonu
E1h Seminarium dyplomowe - Konstrukcje żelbetowe
E1i Seminarium dyplomowe - Mechanika Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
E1j Seminarium dyplomowe - Modelowanie komputerowe
E1k Seminarium dyplomowe - Mosty i budowle podziemne
E1l Seminarium dyplomowe - Planowanie i analizy kosztowe
E1m Seminarium dyplomowe - Projektowanie infrastruktury drogowej
E1n Seminarium dyplomowe - Projektowanie infrastruktury szynowej
E1o Seminarium dyplomowe - Projektowanie systemów komunikacyjnych
E1p Seminarium dyplomowe - Rewitalizacja budynków
E1q Seminarium dyplomowe - Technologia i organizacja