Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3753816030201515015152556510753060201520256
9Mechanika kompozytów303151515153E
10Reologia15215152
11Modelowanie konstrukcji15115151
12Ustroje powierzchniowe303151515153
13Dynamika budowli1511051051
14Interakcja budowli z podłożem303151515153E
15Konstrukcje betonowe specjalne i sprężone304151515154
16Konstrukcje metalowe specjalne304151515154
17Wpływy środowiskowe na budowle1525105102
18Mechanika zniszczenia302151515152
19Mosty II303151515153
20Optymalizacja konstrukcji304151515154E
21Metody matematyczne w mechanice15115151
22Diagnostyka konstrukcji budowlanych303151515153
23Inżynierskie programy komputerowe15115151
24Badania doświadczalne budowli15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem1521151521
25Seminarium dyplomowe15115151
26Praca dyplomowa2020
Razem630902806020302409015304520859520753060203015204030
630180180165105
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS