Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Inżynieria spajania materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 21-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne36618189292182
1Język obcy
184189292E
2Zarządzanie produkcją, usługami i personelem18218182
BPrzedmioty kierunkowe1802290945364591818123618188992
1Kształtowanie struktury i własności materiałów366189918996E
2Zaawansowane metody badania materiałów3641818992992
3Projektowanie materiałów i technologii materiałowych546183691839183
4Materiał i środowisko91991
5Wybieralne-IC
18299992
6Wybieralne-IIC
18299992
7Wybieralne-IIIC
91991
CPrzedmioty specjalnościowe24353108936927543692710542791891718991826
1Podstawy spajania materiałów inżynierskich18399993
2Materiałoznawstwo spawalnicze18499994E
3Technologia cięcia termicznego18199991
4Specjalne metody spajania18399993
5Urządzenia i aparatura spawalnicza18199991
6Projektowanie złączy i konstrukcji spajanych18299992
7Komputerowe wspomaganie w spawalnictwie-CAW18299992
8Metody badań i kontroli złączy spajanych18299992
9Praca przejściowa55
10Wybieralne -ID
18299992
11Wybieralne-IID
2729189182
12Wybieralne-IIID
18299992
13Wybieralne-IVD
18299992
14Seminarium dyplomowe18218182
15Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe819542727276273
1Metody elementów skończonych18299992
2Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej364181818184
3Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur91991
4Wybieralny-IB
91991
5Wybieralne-IIB
91991
Razem540902703681366354108271827182730117945936930451891830
54022522590
Egzaminy321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybieralne-IC
B5a Nowoczesne metody kształtowania plastycznego
B5b Nowoczesne metody obróbki cieplnej
B5c Inżynieria warstwy wierzchniej

Wybieralne-IIC
B6a Obróbka cieplno - plastyczna
B6b Zaawansowane metody obróbki ubytkowej
B6c Własności eksploatacyjne materiałów narzędziowych

Wybieralne-IIIC
B17a Zarządzanie jakością i dokumentowanie
B17b Procedury zapewnienia jakości

Wybieralne -ID
C11a Technologia spajania materiałów inżynierskich
C11b Wybrane zagadnienia spajania materiałów spiekanych

Wybieralne-IVD
C13a Specjalne metody odlewania
C13b Materiały spiekane i kompozyty metalowe

Wybieralne-IID
C15a Projektowanie technologii konstrukcji spawanych
C15b Projektowanie technologii procesów materiałowych

Wybieralne-IIID
C19a Regeneracja maszyn i urządzeń
C19b Manipulatory i roboty spawalnicze

Wybieralny-IB
D1a Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów
D1b Reologia

Wybieralne-IIB
D1a Najlepsze dostępne techniki
D1b Negocjacje i zawieranie kontraktów