Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 25-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Wybieralne - język obcy
184189292E
BPrzedmioty kierunkowe198277218363627945272727919189996992
4Teoria sterowania2749999994E
5Teoria układów dyskretnych18299992
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych2749999994
7Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
8Diagnostyka i monitoring maszyn2749999994
9Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
10Wybieralne - robotyka
2749999994E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe261509027545418186327362718222718271828
1Systemy sterowania w maszynach mobilnych364189918994E
2Podstawy optymalnego sterowania2739189183
3Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn2739189183
4Sterowanie w systemach transportowych2729999992
5Modelowanie i symulacja systemów dynamicznych2739189183
6Niezawodność układów sterowania2729999992
7Systemy zdalnego sterowania18299992
8Komputerowa symulacja układów sterowania2729189182
9Energooszczędne i ekologiczne układy napędu i sterowania2729189182E
10Praca przejściowa55
11Seminarium dyplomowe18218182
12Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe81927918189279181899
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji45491899918994E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych18399993E
3Teoria i technika eksperymentu18299992
Razem5589018963991086336729364545183081454536183036918271830
558225225108
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybieralne - robotyka
B9a Mechanika manipulatorów
B9b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne