Wydział Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji          Specjalność: Zarządzanie produkcją
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 25-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Zsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
184189292E
BPrzedmioty kierunkowe35145162927637218639183691799274536928
1Strategie zarządzania przedsiębiorstwem5472718918929995E
2Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych3651818993992
3Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie (ERP, MRP, PLM)45618918189186
4Rozwój i wdrażanie innowacji45618999189996E
5Systemy eksploatacji (TPM) i recykling maszyn45618918189186
6Metody i narzędzia jakości54727189271897E
7Zaawansowane systemy pomiarowe364181818184
8Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami364181818184
CPrzedmioty specjalnościowe1083036181827936181827930
1Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa2729189182
2Hybrydowe systemy i procesy wytwarzania18299992
3Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki45318918189183E
4Projekt dyplomowy II91991
5Seminarium dyplomowe II92992
6Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe8111363693636911
1Symulacja i prognozowanie364181818184
2Zaawansowane technologie informacyjne45718189181897E
Razem558902342745117108279918544593099927453693036181827930
558225225108
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
A1a Język angielski
A1b Język francuski
A1d Język niemiecki
A1e Język rosyjski