Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja pojazdów samochodowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 02-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1702168993181843618618218218414933
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy91991
7Ochrona własności intelektualnej8153531
BPrzedmioty kierunkowe72995351452345445634514361899845918181290363618254554991454451891818184
1Systemy transportu drogowego18299992
2Systemy transportu szynowego, morskiego i lotniczego2721891892
3Systemy transportu bliskiego18299992
4Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego18299992
5Infrastruktura transportu bliskiego18299992
6Organizacja i zarządzanie18299992
7Logistyka365189918995E
8Podstawy modelowania procesów transportowych18299992
9Telematyka w transporcie18299992
10Ekonomika transportu18299992
11Prawo transportowe91991
12Teoria i inżynieria ruchu pojazdów samochodowych18299992
13Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych18299992
14Bezpieczeństwo w transporcie18299992
15Pojazdy samochodowe2741891894
16Środki transportu szynowego, lotniczego i morskiego2741891894
17Środki transportu bliskiego364181818184
18Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18299992
19Podstawy technik wytwarzania18299992
20Silniki do napędu środków transportu18299992
21Ergonomia i wzornictwo w transporcie18299992
22Ochrona środowiska w transporcie18299992
23Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu18299992
24Automatyka18399993
25Metrologia18299992
26Grafika inżynierska2749189184
27Podstawy konstrukcji maszyn54818999918949994E
28Podstawy projektowania środków transportu18218182
29Mechatronika18299992
30Podstawy eksploatacji maszyn2759999995E
31Podstawy niezawodności
18399993
32Diagnostyka techniczna środków transportu18299992
33Metody i urządzenia do badań diagnostycznych92992
34Techniki smarownicze w transporcie
18299992
35Tribologia
18299992
36Praktyki44
CPrzedmioty specjalnościowe1804381811827271036361018181823
1Motoryzacyjne skażenie środowiska18399993
2Budowa samochodów18499994E
3Diagnostyka samochodów i ich podzespołów2749189184E
4Elektrotechnika i elektronika samochodowa18399993
5Technologia pojazdów samochodowych18399993
6Techniczna eksploatacja samochodów365181818185E
7Technologia i organizacja naprawy samochodów18399993
8Techniczne zaplecze motoryzacji
91991
10Seminarium dyplomowe18218182
11Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe351511805481363691891254189916541827181618939992992
1Matematyka451227181897E995E
2Badania operacyjne18399993
3Fizyka2741891894E
4Informatyka18399993
5Systemy bazodanowe2729189182
6Nauka o materiałach2739189183
7Mechanika ogólna3671899993994E
8Wytrzymałość materiałów365189918995E
9Aeromechanika pojazdu
18299992
10Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn
18299992
11Podstawy klimatyzacji środków transportu
18299992
12Elektrotechnika i elektronika2729999992
13Ekonomia91991
14Psychologia transportu91991
15Technologie informacyjne18299992
Razem14302106801983969045211172763930126362718930994545181830108544518308127909930999018930509362130
1430216216225225216216116
Egzaminy12122232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy niezawodności
B31a Niezawodność systemów
B31b Podstawy niezawodności

Techniki smarownicze w transporcie
B34a Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34b Techniki smarownicze w transporcie

Tribologia
B35a Tribologia
B35b Nanotechnologie w tribologii

Techniczne zaplecze motoryzacji
C8a Techniczne zaplecze motoryzacji
C8b Bezpieczeństwo czynne i bierne w samochodach

Aeromechanika pojazdu
D9a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
D9b Aeromechanika pojazdu

Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn
D10a Podstawy wibroakustyki
D10b Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11a Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji