Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 02-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język obcy
184189292E
BPrzedmioty kierunkowe2343010863184563451827212718718182
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu27327273
2Modelowanie systemów i procesów transportowych2731891893
3Systemy teleinformatyczne w transporcie18399993
4Inżynieria systemów transportowych18399993E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania18299992
6Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
18218182
7Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
91991
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów2751891895E
9Modele logistyczne w systemie eksploatacji
18499994E
10Technika smarownicza
18299992
11Regeneracja i recykling
18199991
12Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe270519999183618992544518362136451828
1Systemy dźwigowo-przeładunkowe2749999994E
2Zagadnienia optymalizacji konstrukcji maszyn i urządzeń transportowych2729189182
3Projektowanie 3D18218182
4Wibroakustyczna diagnostyka maszyn transportowych18299992
5Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich18118181
6Sterowanie i automatyzacja w systemach transportowych18299992E
7Energooszczędne i ekologiczne maszyny i urządzenia robocze
18199991
8Standaryzacja, certyfikacja i ekspertyzy techniczne91991
9Technologie wytwarzania i odnowy środków transportu bliskiego18199991E
10Współczesne układy napędowe w systemach transportu bliskiego
2729999992
11Techniki bezpieczeństwa i ergonomii w systemach transportu bliskiego
18299992
12Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego
18299992
13Mobilne maszyny budowlano-drogowe18299992E
14Praca przejściowa55
15Seminarium dyplomowe18218182
16Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe18518185
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie18518185E
Razem5409020736162368118722754182730819631836305445181830
540198207135
Egzaminy9342
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Modele logistyczne w systemie eksploatacji
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Energooszczędne i ekologiczne maszyny i urządzenia robocze
C7a Energooszczędne i ekologiczne maszyny i urządzenia robocze
C7b Hydrotroniczne układy sterowania maszyn

Współczesne układy napędowe w systemach transportu bliskiego
C10a Współczesne układy napędowe w systemach transportu bliskiego
C10b Wybrane zagadnienia napędów urządzeń transportowych

Techniki bezpieczeństwa i ergonomii w systemach transportu bliskiego
C11a Techniki bezpieczeństwa i ergonomii w systemach transportu bliskiego
C11b Ergonomia i fizjologia pracy w środkach transportu bliskiego

Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego
C12a Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego
C12b Wybrane techniki diagnozowania i dozoru urządzeń transportu bliskiego