Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka odnawialna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty kierunkowe7262799918183279993
1Modelowanie CFD18318183
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18199991
3Wybieralne I
18199991
4Wybieralne II
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe288541539456318909362724639361830
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe II18399993E
2Energetyczne wykorzystanie biomasy II91991
3Chłodnictwo i pompy ciepła18299992
4Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych18299992
5Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej18299992E
6Mikrosiłownie II91991
7Praca przejściowa55
8Energetyka wiatrowa i wodna91991
9Energetyka geotermalna91991
10Produkcja i zastosowanie biopaliw18199991
11Kolektory słoneczne i fotoogniwa II91991
12Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym II91991
13Wybieralne I
91991
14Wybieralne II
18299992
15Wybieralne III
18299992
16Wybieralne IV
18299992
17Wybieralne V
18299992
18Wybieralne VI
18199991
19Wybieralne VII
18199991
20Wybieralne VIII
91991
21Praca dyplomowa2020
22Seminarium dyplomowe18118181
DPrzedmioty podstawowe189307245184597236945927993
1Język obcy
184189292E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich18318183
3Metody numeryczne18399993
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych18399993
5Wymiana ciepła18399993E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18399993
7Technologie i maszyny energetyczne II18399993E
8Instalacje grzewcze18299992
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości91991
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18399993
11Mechanika płynów18299992
Razem54990252637254901872369452730117275492730639361830
549189234126
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C13a Energetyka jądrowa
C13b Współspalanie paliw

Wybieralne II
B5a Termodynamika gazów wilgotnych
B5b Podstawy przemian energetycznych
C15a Eksploatacja elektrowni
C15b Energetyka gazowa

Wybieralne III
C10 Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych
C10a Systemy multimedialne w energetyce

Wybieralne IV
C19a Pompy, turbiny wodne i wentylatory
C19b Turbiny cieplne

Wybieralne V
C21a Modelowanie pracy niskotemperaturowej instalacji solarnej
C21b Ekologiczne pojazdy lądowe

Wybieralne VI
C23a Projektowanie kotłów na biomasę
C23b Kotły i wymienniki ciepła

Wybieralne VII
C25a Podstawy audytu energetycznego budynku
C25b Projektowanie ogrzewań płaszczyznowych

Wybieralne VIII
C27a Rozproszone źródła ciepła
C27b Modelowanie CFD elementów instalacji energetycznych

Język obcy
D11 Język angielski
D12 Język niemiecki
D13 Język francuski
D14 Język rosyjski