Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe135117515153015151553015155301
1Statystyka i bezpieczeństwo w inżynierii wodnej4551515151515155E
3Mechanika skał302151515152
4Planowanie przestrzenne30130301
5Zarządzanie środowiskiem303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe735564952530185195251511025210157525906
1Alternatywne źródła energii302151515152
1Systemy gospodarki wodnej302151515152
3Mosty i budowle podziemne302151515152
4Roboty ziemne302151515152
5Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych4531515151515153E
6Statecznośc skarp i stoków302151515152
7Chemia środowiska303151515153E
8Monitoring środowiska30315105151053E
9Przyrodnicze uwarunkowania inżynieii rzecznej302151515152
10Moduły wybieralne I
60460604
11Technologia i organizacja robót budowlanych i instalacyjnych453301530153
12Eksploatacja obiektów i urządzeń wodnych302151515152E
13Regulacja i utrzymanie rzek454153015304E
14Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja30430304
15Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych304151515154E
16Elektrownie wodne302151515152
17Moduły wybieralne II
90690906
18Moduły wybieralne III
90690906
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem27022210602106022
1Seminarium60260602
2Praca Dyplomowa magisterska2102021021020
Razem1140907804045215602104015125302403090303306030
1140390360390
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
C10a Geotechnika materiałów odpadowych
C10c Mechanics of hydraulic structures
C10d Soil-structure interaction
C10e Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowisk
C10f Hydrauliczne projektowanie budowli wodnych
C10g Computer methods in river engineering

Moduły wybieralne II
C17a Dokumentowanie geotechniczne
C17b Konstrukcje współpracujące z gruntem
C17c Fundamentowanie w warunkach specjalnych
C17d Hydrologia stosowana do uprawnień
C17e Hydrauliczne projektowanie budowli komunikacyjnych
C17f Decision making in water management

Moduły wybieralne III
C18a Monitoring geodezyjny w budownictwie
C18b Stateczność liniowych konstrukcji podziemnych
C18c Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
C18d Specjalne konstrukcje geotechniczne
C18e Zarządzanie zasobami wodnymi
C18f Geofizyka
C18g Computer aided design