Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Gospodarka przestrzenna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0004semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne270143018015451590153093013011530153
1Mediacje302151515152
2Język obcy1205120603301301
3Wychowanie fizyczne60260301301
4Technologie informacyjne30230302
5Podstawy geologii303151515153
BPrzedmioty podstawowe435382101054530451207530219030153014453
1Matematyka606303030306E
2Ekonomia454301530154E
3Geografia ekonomiczna454301530154E
4Historia urbanistyki454301530154
5Rysunek techniczny30330303
6Fizyka454301530154
7Grafika inżynierska30330303
8Socjologia454301530154
9Statystyka453301530153
10Rysunek planistyczny45345453
CPrzedmioty kierunkowe14701197352857537590304530151506030752616590902718015150309030301260609
1Podstawy gospodarki przestrzennej605303030305
2Geodezja i kartografia756304530456E
3Prawoznawstwo604303030304
4Systemy informacji przestrzennej6053015153015155
5Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią605303030305
6Miejska i wiejska infrastruktura techniczna756304530456E
7Systemy transportowe303151515153E
8Budownictwo605303030305E
9Gleboznawstwo302151515152
10Planowanie przestrzenne9063030303030306E
11Gospodarka nieruchomościami453301530153
12Infrastruktura transportowa605303030305E
13Infrastruktura wodno-ściekowa6053015153015155
14Infrastruktura przeciwpowodziowa6053015153015155E
15Gospodarowanie odpadami303151515153
16Planowanie infrastruktury technicznej6053015153015155E
17Planowanie infrastruktury transportowej605303030305E
18Projektowanie urbanistyczne454153015304
19Architektura krajobrazu605303030305E
20Analizy przestrzenne przy użyciu GIS303151515153
21Podstawy geomorfologii454301530154
22Strategia rozwoju gminy i województwa454301530154
23Kształtowanie przestrzeni publicznej302151515152
24Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych302151515152
25Kataster wielozadaniowy454301530154
26Oceny oddziaływania na środowisko454301530154E
27Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego604303030304
28Ekonomika miast i regionów605303030305E
DPrzedmioty specjalnościowe1951875606075606018
1Blok tematyczny 1,2 lub 31951875606075606018E
EPrzedmioty związane z dyplomem2552125525521
1Seminarium i ochrona własności intelektualnej75675756
2Praca dyplomowa1801518018015
Razem2625210105088513575480135165453030180906030303015090301203018012015903018015150301659090306031530
2625375390390405345345375
Egzaminy163133321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS