Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Technologia Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 05-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne225151521060415605906
1III Język angielski18012180604604604
2III Etyka15115151
3Przedmioty wybieralne pedagogiczne
30230302
BPrzedmioty podstawowe240186018060459453453453
4III Termodynamika chemiczna15215152E
5III Kinetyka Chemiczna15215152E
6III Nowe trendy w technologii nieorganicznej15215152E
7III Nowe trendy w technologii organicznej15215152E
8III Praktyka dydaktyczna (asystowanie)45145451
9III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359135453453453
CPrzedmioty kierunkowe2852790195302457511456012302
10III Metody eksperymentalne badań fizykochemicznych15215152E
11III Współczesne technologie zagospodarowania odpadów15215152E
12III Modelowanie molekularne15215152E
13III Nowoczesne metody syntez15215152E
14III Alternatywne procesy technologiczne15215152E
15III Nowoczesne materiały polimerowe15215152E
16Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
17Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30430304
18III Seminarium doktoranckie 130230302
19III Seminarium doktoranckie 230230302
20III Seminarium doktoranckie 330230302
21III Konsultacje promotorskie30230302
Razem75060165585601351560180194519521755
75019524024075
Egzaminy10433
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne pedagogiczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Pedagogika z dydaktyką

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1a III Applied Photochemistry
C1b III Dioxins in Environment and Industry
C1c III Modern Methods of Chromatography
C1d III Modern Oil and Gas Technology
C1e III Sampling and Analysis of Environmental Pollutants
C1f III Best available techniques in waste gas treatment

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1a III Analityka barwników naturalnych
C1b III Fizykochemia układów nanocząsteczkowych
C1c III Metody badania mechanizmów reakcji chemicznych
C1e III Nanostrukturalne katalizatory w technologii chemicznej
C1g III Podstawy fotochemii
C1h III Układy koloidalne
C1i III Wybrane problemy z chemii ciała stałego
C1j III Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego w technologii polimerów
C1k III Zeolity - niezwykłe glinokrzemiany
C1l III Czyste technologie użytkowania węgla
C1m III Elementy zielonej chemii i zielonej technologii
C1n III Funkcjonalne układy molekularne
C1o III Procesy wytwarzania nanomateriałów
C1p III Technologia luminoforów
C1q III Technologie otrzymywania wybranych związków zapachowych
C1r III Ujednolicone kryteria klasyfikacji, zasady oznakowania i pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin
C1s III Zarys wytwarzania funkcjonalnych materiałów inżynierskich