Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Inżynieria Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 05-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne225151521060415605906
1III Język angielski18012180604604604
2III Etyka15115151
3Przedmioty wybieralne pedagogiczne
30230302
BPrzedmioty podstawowe240186018060459453453453
4III Termodynamika chemiczna15215152E
5III Kinetyka Chemiczna15215152E
6III Nowe trendy w technologii nieorganicznej15215152E
7III Nowe trendy w technologii organicznej15215152E
8III Praktyka dydaktyczna (asystowanie)45145451
9III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359135453453453
CPrzedmioty kierunkowe2852790195302457511456012302
10III Procesy suszarnicze15215152E
11III Procesy adsorpcyjne30430304E
12III Pompy i wentylatory15215152E
13III Kinetyka procesów heterogenicznych15215152E
14III Analiza nieliniowa15215152E
15Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
16Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30430304
18III Seminarium doktoranckie 130230302
19III Seminarium doktoranckie 230230302
20III Seminarium doktoranckie 330230302
21III Konsultacje promotorskie30230302
Razem75060165585601351560180194519521755
75019524024075
Egzaminy9423
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne pedagogiczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Pedagogika z dydaktyką

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1a III Bioinżynieria w ekologii i ochronie zdrowia
C1b III Egzergia procesów inżynierii chemicznej
C1c III Mechanika płynów
C1d III Metody rozwiązywania zagadnień brzegowych
C1e III Modelowanie jednoczesnego ruchu masy i ciepła
C1f III Modelowanie procesów w reaktorach chemicznych
C1g III Modelowanie reaktorów biochemicznych
C1i III Reakcje i procesy jednostkowe przy spiekaniu proszków
C1j III Wybrane procesy uszlachetniania powierzchni materiałów funkcjonalnych

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1a III Best available techniques in waste gas treatment
C1b III Rheology of disperse system
C1c III The properties of disperse systems
C1d III Theoretical basics of modern solid-liquid and liquid-liquid extraction processes