Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 22-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3902713521045606015975603012302302302
1SB-1 Wychowanie fizyczne60260301301
2SB-1 Język obcy1208120302302302302
3SB-1 Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4SB-1 Technologia informacyjna302151515152
5SB-1 Podstawy bioinformatyki30430304
6SB-1 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
7SB-1 Zagrożenia ekologiczne BHP i ergonomia15115151
8SB-1 Ekonomia30230302
9przedmioty humanistyczne I
30330303
10przedmioty humanistyczne II
30230302
BPrzedmioty podstawowe79562300150210151201057515206060301245157515301245603093060615303
11SB-1 Matematyka12011606045307E15304E
12wybrane działy matematyki stosowanej
302151515152
13SB-1 Fizyka6063015153015156E
14SB-1 Biofizyka453301530153E
15SB-1 Podstawy chemii607303030307E
16SB-1 Chemia nieorganiczna303151515153E
17SB-1 Chemia organiczna90630154530153E453
18SB-1 Chemia analityczna90630601530315303E
19SB-1 Chemia fizyczna90645153015152E30304E
20przedmioty wybieralne
18012156010530230230245315303
CPrzedmioty kierunkowe87073345753003012015145156901530151610530105151975306015301660603012303
21SB-1 Podstawy zarządzania jakością15115151
22SB-1 Grafika inżynierska45445454
23SB-1 Ekologia i przemysł30230302
24Reakcje enzymatyczne (wyb)
456153015215154
25SB-1_Biochemia907306030607E
26SB-1 Podstawy technologii chemicznej9063030303030306E
27SB-1 Podstawy technologii biopolimerów453301530153
28SB-1 Surowce i procesy biotechnologiczne7563030153030156E
29SB-1 Podstawy bioanalityki605154515455E
30SB-1 Mikrobiologia przemysłowa453301530153
31Procesy rozdziału produktów biotechnologicznych
906306030606
32SB-1 Podstawy inżynierii chemicznej6063015153015156E
33SB-1 Podstawy bioinżynierii303151515153
34SB-1 Podstawy reologii304151515154
35SB-1_35 Podstawy inżynierii bioreaktorów30430304E
36Wybrane działy inżynierii bioprocesowej
90690302302302
37SB-1_Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe4653313530300454563030135156012012
38Projektowanie procesów biotechnologicznych
453301530153
39Wybrane procesy biotechnologiczne
18013751053030415455E30304
40Gospodarka odpadami w biotechnologii
120960601515215153E30304
41wybrane przedmioty specjalnościowe
1057105604453
42SB-1_41_BPOS Seminarium dyplomowe15115151
EPrzedmioty związane z dyplomami1515
43SB-1 Praca dyplomowa1515
Razem2520210180135151530135120753015301356010515453015060165153030150606015135301059030165306015030
2520345375360420420390210
Egzaminy18332433
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne II
A1a SB-1_06a Organizacja i zarządzanie
A1b SB-1_06b Komunikacja interpersonalna
A1c SB-1_06c Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A1d SB-1_06d Podstawy marketingu
A1e SB-1_06e Strategia rozwoju firmy
A1f SB-1_06f Zarządzanie strategiczne
A1g SB-1_06g Socjologia
A1h SB-1_06h Efektywne zarządzanie czasem
A1i SB-1_06j Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A1j SB-1_06l Trening twórczego myślenia
A1k SB-1_06m Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1l SB-1_06n Encyklopedia prawa
A1m SB-1_06o Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A1n SB-1_06p Zarządzanie i marketing
A1o SB-1_06r Historia chemii
A1p SB-1_06s Historia przemysłu naftowego w Polsce
A1q SB-1_06t Muzyczny kanon chemika
A1r SB-1_06k Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej

przedmioty humanistyczne I
A5a SB-1_05a Filozofia
A5b SB-1_05b Etyka

przedmioty wybieralne
B1 SB-1_19b22_Biotechnologia w farmacji
B11a SB-1_19a01 Metody oczyszczania związków organicznych
B11b SB-1_19a02 Techniki laboratoryjne w chemii organicznej
B11c SB-1_19b01 Aminokwasy peptydy i białka
B11d SB-1_19b02 Węglowodany
B11f SB-1_19b04 Chemia surowców naturalnych
B11g SB-1_19b06 Składniki biolog. czynne w prod. kosmetycznych
B11i SB-1_19b12 Toksykologia
B11j SB-1_19b15 Funkcjonalne dodatki do żywności
B11k SB-1_19b17 Związki zapachowe pochodzenia naturalnego
B11l SB-1_19b18 Witaminy
B11m SB-1_19b19 Alkaloidy
B11n SB-1_19b20 Oleje roślinne
B11o SB-1_19b21 Produkty i odpady spożywcze
B11p SB-1_19c01 Koloidy w układach biologicznych
B11q SB-1_19c02 Wybrane zagadnienia z chemii biofizycznej
B11r SB-1_19d01 Metody badania związków chemicznych
B11t SB-1_19d03 Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
B11u SB-1 Elementy biologii organizmów żywych
B11w SB-1 Podstawy genetyki

wybrane działy matematyki stosowanej
B2a SB-1_08a Wybrane działy matematyki stosowanej
B2b SB-1_08b Wybrane działy matematyki stosowanej

Reakcje enzymatyczne (wyb)
C1a SB-1_20a Enzymy
C1c SB-1_20c Elementy chemii biokoordynacyjnej

Procesy rozdziału produktów biotechnologicznych
C10a SB-1_31a Fizykochemia emulsji
C10b SB-1_31b Zasady rozdzielania mieszanin
C10c SB-1_31c Podstawy rozdziału bioproduktów
C10d SB-1_31d Membranowe techniki w biotechnologii
C10e SB-1_31e Aparatura w inżynierii bioprocesów

Wybrane działy inżynierii bioprocesowej
C19a SB-1_36a Suszenie bioproduktów
C19b SB-1_36b Symulacja procesów technologicznych
C19c SB-1_36c Transport masy i energii w układach biologicznych
C19e SB-1_36e Hydrodynamika bioreaktorów

Wybrane procesy biotechnologiczne
D1a SB-1_38a Biopaliwa
D1b SB-1_38b Technologia produktów małotonażowych
D1c SB-1_38c Techniki konserwacji żywności
D1d SB-1_38d Perspektywy biotechnologicznych metod otrzymywania energii i surowców energetycznych
D1e SB-1_38e Podstawy biotechnologii przemysłowej
D1g SB-1_38g Technologia produkcji spożywczej
D1h SB-1_38h Nowoczesne pestycydy
D1i SB-1_38i Zastosowania mikrobiologii w przemyśle
D1j SB-1_38j Biopolimery w medycynie i farmacji
D1k SB-1_38k Bioprodukty
D1l SB-1_38l Biomateriały w chirurgii kostnej
D1m SB-1_38m Laboratorium wybranych działów biotechnologii

wybrane przedmioty specjalnościowe
D1a SB-1_40a Biosensory
D1b SB-1_40b ChemCAD w projektowaniu technologicznym
D1d SB-1_40d Biomateriały
D1g SB-1_40g Chemometria I
D1h SB-1_40h Techniki chromatograficzne w chemii produktów naturalnych
D1i SB-1_40j Zastosowania biomateriałów
D1j SB-1_40l Biozagrożenia w przemyśle
D1k SB-1_40i Toksykologia i ekotoksykologia

Gospodarka odpadami w biotechnologii
D2a SB-1_39a Chemia i biochemia środowiska
D2b SB-1_39b Zagospodarowanie odpadów pochodzenia biologicznego
D2c SB-1_39c Biotechnologie w remediacji skażonych wód i gruntów
D2d SB-1_39d Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
D39e SB-1 Bioremediacja środowiska naturalnego

Projektowanie procesów biotechnologicznych
D24a SB-1_37a Bioprocesy w ochronie środowiska
D24b SB-1_37b Projektowanie procesów biotechnologicznych
D24c SB-1_37c Podstawy projektowania bioreaktorów