Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 03-04-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne2102190801030302010760208202202302
1NT-1_01 - Język obcy80880202202202202
2NT-1_18 - Terminologia techniczna w języku obcym30230302
3NT-1_09 - Technologia informacyjna202101010102
4NT-1_02 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej10110101
5NT-1_03 - Zagrożenia ekologiczne BHP i ergonomia10110101
6przedmioty humanistyczne I
20320203
7przedmioty humanistyczne II
20220202
8NT-1_11 - Ekonomia20220202
BPrzedmioty podstawowe560632051252102095651520455010201445101051820507304
9NT-1_06 - Matematyka12011606045307E15304E
10NT-1_07 - Fizyka6063015153015156E
11NT-1_08 - Elektrotechnika i elektronika302151515152
12NT-1_10 Techniki komputerowe w Technologii i Inżynierii chemicznej20220202
13NT-1_12 - Podstawy Chemii407202020207E
14NT-1_13 - Chemia Nieorganiczna7082010401010104E10304E
15NT-1_14 - Chemia organiczna70920104020104E405
16NT-1_15 - Chemia analityczna506203010310303E
17NT-1_16 - Chemia fizyczna7082010401010204E10204E
18NT-1_17 - Metody badania związków chemicznych30430304E
CPrzedmioty kierunkowe650803101254060407530330308302020107045303521130601020202420207307
19NT-1_19 - Grafika inżynierska30530305
20NT-1_20 - Materiałoznawstwo i korozja20220202
21NT-1_21 - Ekologia i przemysł20220202
22NT-1_22 - Podstawy technologii chemicznej7062020302020306E
23NT-1_23 - Surowce i procesy technologii nieorganicznej655402540255E
24NT-1_24 - Surowce i procesy technologii organicznej7565010155010156E
25NT-1_25 - Podstawy technologii tworzyw sztucznych303151515153
26NT-1_26 Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia20320203
27NT-1_27 - Termodynamika chemiczna2035155153
28NT-1_28 - Termodynamika techniczna204101010104E
29NT-1_29 - Maszynoznawstwo3041010101010104E
30NT-1_30 - Aparatura chemiczna202101010102
31NT-1_31 - Inżynieria chemiczna5081520105101035101055E
32NT-1_32 - Automatyka i pomiary302151515152
33NT-1_33 - Zarządzanie jakością30330303
34NT-1_34 - Bezpieczeństwo techniczne30330303
35ChemCAD w projektowaniu technologicznym (wyb)
30630306
36wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
601260204204204
37NT-1 Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe3003180110308030450110301930508
38NT-1_37_PTN - Projekt technologiczny30430304
39NT-1_38_PTN - Proekologiczne technologie nieorganiczne I908207020708E
40NT-1_39_PTN - Biotechnologia i chemia środowiska I20220202
41NT-1_40_PTN - Gospodarka surowcami i odpadami I30330303
42NT-1_41_PTN - Analityka środowiskowa i przemysłowa I506104010406E
43przedmioty wybieralne specjalnościowe
70770303404
44NT-1_43_PTN - Seminarium dyplomowe10110101
EPrzedmioty związane z dyplomami1515
45NT-1_45 PTN Praca dyplomowa1515
Razem17202101558515103013570105030755010520309065803530130601050503070140503030305030
1720265265250270300260110
Egzaminy19334333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne I
A6a NT-1_04a - Filozofia
A6b NT-1_04b - Etyka

przedmioty humanistyczne II
A6a NT-1_05a - Organizacja i zarządzanie
A6b NT-1_05b - Komunikacja interpersonalna
A6c NT-1_05c Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A6d NT-1_05d - Podstawy marketingu
A6e NT-1_05e - Strategia rozwoju firmy
A6f NT-1_05f - Zarządzanie strategiczne
A6g NT-1_05g - Socjologia
A6q NT-1_05r - Historia chemii
A6r NT-1_05s - Historia przemysłu naftowego w Polsce

wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
C1a NT-1_36a - Funkcjonalne dodatki do żywności
C1b NT-1_36b - chemia nitrozwiązków
C1c NT-1_36c - Wybrane reakcje imienne w syntezie organicznej
C1d NT-1_36d - Techniki usuwania skażeń chemicznych z gruntu
C1e NT-1_36e - Planowanie eksperymentu
C1f NT-1_36f - Biomateriały
C1g NT-1_36g - Chemometria I
C1h NT-1_36h Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
C1i NT-1_36i Zarządzanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem termicznych metod ich utylizacji
C1j NT-1_36j Mechanochemiczne metody syntez nanomateriałów funkcjonalnych
C1k NT-1_36k Metody analizy termicznej w analityce składu
C1l NT-1_36l - Elektrochemia ciała stałego
C1n NT-1_36n - Podstawy laboratorium przemysłowego
C1o NT-1_36o - Podstawy wizualizacji 3D - AutoCAD
C1q NT-1_36s Wizualizacja koncepcji proc technologicznych - AutoCAD
C1r NT-1_36t - Wodór
C1s NT-1_36u - Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym
C1t NT-1_36v - Technologia związków zapachowych
C1u NT-1_36w - Trujące substancje roślinne

ChemCAD w projektowaniu technologicznym (wyb)
C16a NT-1_35a ChemCAD w projektowaniu procesów rafineryjnych
C16b NT-1_35b ChemCAD w projektowaniu procesów technologii organicznej
C16c NT-1_35c - ChemCAD w projektowaniu technologicznym

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D6a NT-1_42a_PTN - Biopaliwa i energia odnawialna
D6b NT-1_42b_PTN - Zrównoważony rozwój i czystsze produkcje
D6d NT-1_42d_PTN Najlepsze dostępne technologie BAT i BEP w ograniczaniu emisji z procesów termicznych
D6e NT-1_42e_PTN - Pomiary emisji zanieczyszczeń termicznych
D6f NT-1_42f_PTN - Nowoczesne nawozy i systemy nawożenia
D6g NT-1_42g_PTN Oczyszczanie ścieków komunalnych i gospodarka osadami ściekowymi
D6i NT-1_42i_PTN Surowce i technologie produkcji środków czystości
D6j NT-1_42j_PTN - Wdrażanie systemów jakości i zarządzania