Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologia Ropy i Gazu
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 22-01-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4041010201010210102
1NT-2_01_TRG Angielska terminologia techniczna II20220101101
2NT-2_02 - Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska10110101
3NT-2 Wychowanie fizyczne10110101
BPrzedmioty podstawowe1001240603045910153
4NT-2_03 - Wybrane działy chemii organicznej253101510153
5NT-2_04 - Wybrane działy chemii nieorganicznej253101510153
6NT-2_05 - Wybrane działy chemii analitycznej253101510153
7NT-2_06 - Wybrane działy chemii fizycznej253101510153
CPrzedmioty kierunkowe16016951530203036515302013
8NT-2_07 - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9NT-2_08 - Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10NT-2_09_TRG - Modelowanie procesów technologicznych30230302
11NT-2_10 - Podstawy biotechnologii30230302
12NT-2_11_TRG - Ochrona środowiska w technologii chemicznej20220202
13wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
20420204
DPrzedmioty specjalnościowe28034709030306040503020163040201030208
14NT-2_13_TRG - Projekt technologiczno - procesowy30630306
15NT-2_14_TRG - Technologia ropy i gazu11013209010507E10406E
16NT-2_15_TRG - Paliwa alternatywne (biopaliwa)10110101
17NT-2_16_TRG Komputerowe modelowanie procesów przerobu ropy naftowej30330303
18NT-2_17_TRG - Procesy wodorowe w przemyśle rafineryjnym10210102
19NT-2_18_TRG Magazynowanie transport i dystrybucja produktów naftowych20220202
20NT-2_19_TRG - Tribologia i technika smarownicza10110101
21Wybrane przedmioty specjalnościowe
60660202202202
EPrzedmioty związane z dyplomami2024201021022
22NT-2_21_TRG - Seminarium dyplomowe20420102102
23NT-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem6009020110953030301052555306030303030
60026527560
Egzaminy312
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
C4b NT-2_12b - Wstęp do technologii materiałów wybuchowych
C4c NT-2_12c - Toksykologia
C4f NT-2_12f - Zbiorniki magazynowe
C4g NT-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C4h NT-2_12h - Polymer Additives
C4i NT-2_12i - Fotochemia stosowana
C4k NT-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C4l NT-2_12m - Chemia nieorganiczna pierwiastków przejściowych
C4m NT-2_12n - Reakcje i przemiany w ciele stałym
C4o NT-2_12p Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej
C4p NT-2_12r - Technologia związków zapachowych

Wybrane przedmioty specjalnościowe
D9a NT-2_20a_TRG - Chemia dodatków uszlachetniających
D9b NT-2_20b_TRG - Petrochemia
D9c NT-2_20c_TRG - Projektowanie parku zbiorników magazynowych
D9d NT-2_20d_TRG Fizykochemia adsorbentów i katalizatorów stosowanych w przemyśle naftowym
D9e NT-2_20e_TRG - Stałe węglowodory naftowe
D9f NT-2_20f_TRG Wodór jako paliwo - technologie wytwarzania i użytkowania