Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe1801310515154545151515730305301
1Statystyka302151515152
2Niezawodnośc systemów inżynierskich302151515152
3Chemia środowiska303151515153E
4Planowanie przestrzenne30130301
5Zarządzanie środowiskiem303151515153E
6Niezawodność i bezpieczeństwo systemów wod.-kan.302151515152
CPrzedmioty kierunkowe6905344010304516517010309022180457525906
1Alternatywne źródła energii302151515152
2Automatyka, sterowanie eksploatacją urządzeń technicznych302151515152
3Monitoring środowiska30215105151052E
4Wysokoefektywne metody uzdatniania wody605303030305E
5Systemy wodociągowe454153015304E
6Ochrona wód4532015102015103E
7Moduły wybieralne I
60460604
8Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków606303030306E
9Systemy kanalizacyjne455153015305E
10Metody komputerowe w wodociągach i kanalizacjach453153015303
11Metody komputerowe w oczyszczaniu wody i ścieków303151515153
12Raporty ocen oddziaływania na środowisko302151515152
13Moduły wybieralne II
90690906
14Moduły wybieralne III
90690906
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem27022210602106022
1Praca Dyplomowa magisterska2102021021020
1Seminarium dyplomowe
60260602
Razem131590755404545210220215404510530210451053033022030
1315405360550
Egzaminy853
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
C7a Wybrane zagadnienia z wodociągów
C7b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C7c Algorytmy z elementami programowania
C7d Metody numeryczne
C7e Alternative water treatment
C7f Sewerage real time modelling

Moduły wybieralne II
C13a Badania technologiczne w oczyszczaniu wody i ścieków
C13b Wybrane zagadnienia z kanalizacji
C13c Racjonalizacja zużycia wody na terenach zurbanizowanych
C13d Techniki membranowe
C13e Transport zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych

Moduły wybieralne III
C14a Ryzyko w zaopatrzeniu w wodę i usuwaniu ścikeów
C14b Odnowa wody
C14c Odzysk surowców ze ścieków i osadów ściekowych
C14d Optymalizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
C14e Beztlenowe metody oczyszczania ścieków
C14f State of art water and wastewater analysis
C14g Sustainable wastewater treatment
C14h Zarządzanie i sterowanie systemami wodociągowymi

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inzynieria sanitarna