Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 05-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3602313521015453015790308302603603
1ST-1 Wychowanie fizyczne60260301301
2ST-1 Język obcy1208120302302302302
3ST-1 Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4ST-1 Technologia informacyjna302151515152
5ST-1 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
6ST-1 Zagrożenia ekologiczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia15115151
7ST-1 Ekonomia30230302
8przedmioty humanistyczne I
30330303
9przedmioty humanistyczne II
30230302
BPrzedmioty podstawowe79567285165330151057515216060301515751518018301560815455
10ST-1 Matematyka12011606045307E15304E
11ST-1 Fizyka6073015153015157E
12ST-1 Elektrotechnika i elektronika302151515152
13ST-1 Techniki komputerowe w technologii i inżynierii chemicznej15215152
14ST-1 Podstawy chemii607303030307E
15ST-1 Chemia nieorganiczna12094515601515305E30304E
16ST-1 Chemia organiczna120930157530154E755
17ST-1 Chemia analityczna90730601530315304E
18ST-1 Chemia fizyczna120830306015153041515304E
19ST-1 Metody badania związków chemicznych605154515455E
CPrzedmioty kierunkowe9157345016560756010530245457453030101206030451916575303030233030515307
20ST-1_20 - Grafika inżynierska604154515454
21ST-1_21 - Materiałoznawstwo i korozja30230302
22ST-1_22 - Ekologia i przemysł30230302
23ST-1_23 - Podstawy technologii chemicznej9063030303030306E
24ST-1_24 - Surowce i procesy technologii nieorganicznej756453045306E
25ST-1_25 - Surowce i procesy technologii organicznej9066015156015156E
26ST-1_26 - Podstawy technologii tworzyw sztucznych453301530153
27ST-1_27 Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia30330303
28ST-1_28 - Termodynamika chemiczna303151515153
29ST-1_29 - Termodynamika techniczna304151515154E
30ST-1_30 - Maszynoznawstwo4541515151515154E
31ST-1_31 - Aparatura Chemiczna302151515152
32ST-1_32 - Inżynieria chemiczna10583030301515153151530155E
33ST-1_33 - Automatyka i pomiary302151515152
34ST-1_34 - Zarządzanie jakością30230302
35ST-1_35 - Bezpieczeństwo techniczne30330303
36ChemCAD w projektowaniu technologicznym
456153015306
37wybieralne kierunkowe techniczne
90690302302302
38ST-1 Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe435311051654512045475165452030757
39ST-1_38_TSGO - Projekt technologiczny45445454
40ST-1_39_TSGO - Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych756304530456E
41ST-1_40_TSGO - Gospodarka surowcami wtórnymi15115151
42ST-1_41_TSGO - Technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego906306030606E
43ST-1_42_TSGO - Analityka środowiskowa i przemysłowa I755156015605
44ST-1_43_TSGO - Materiały metaliczne i środowisko15115151
45ST-1_44_TSGO - Zarządzanie odpadami30230302
46ST-1_45_TSGO - Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych15115151
47przedmioty wybieralne specjalnościowe
75575755
EPrzedmioty związane z dyplomami1516151516
48ST-1_46_TSGO - Seminarium dyplomowe15115151
49ST-1_Praca dyplomowa1515
Razem25202109755405551051052401801051515301959030603012075180303015013590453016513530753030120210753045309030
2520315375405420435405165
Egzaminy18333333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne II
A1a ST-1_06a - Organizacja i zarządzanie
A1b ST-1_06b - Komunikacja interpersonalna
A1c ST-1_06c Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A1d ST-1_06d - Podstawy marketingu
A1e ST-1_06e - Strategia rozwoju firmy
A1f ST-1_06f - Zarządzanie strategiczne
A1g ST-1_06g - Socjologia
A1h ST-1_06h - Efektywne zarządzanie czasem
A1h ST-1_06n - Encyklopedia prawa
A1i ST-1_06o - Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A1i ST-1_06j - Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A1i ST-1_06i - Autoprezentacja
A1j ST-1_06p - Zarządzanie i marketing
A1j ST-1_06l - Trening twórczego myślenia
A1k ST-1_06m - Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1k ST-1_06r - Historia chemii
A1l ST-1_06s - Historia przemysłu naftowego w Polsce
A1m ST-1_06t - Muzyczny kanon chemika
A1n ST-1_06k - Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej

przedmioty humanistyczne I
A7a ST-1_05a - Filozofia
A7b ST-1_05b - Etyka

wybieralne kierunkowe techniczne
C1 ST-1_37zf Odnawialne surowce energetyczne
C1 ST-1 Rachunek operatorowy
C1 ST-1 Statystyka praktyczna
C1 ST-1_37ad Podstawy technologii ceramiki I
C1 ST-1_37aa Eko-innowacje
C1a ST-1_37a - Funkcjonalne dodatki do żywności
C1e ST-1_37e - Planowanie eksperymentu
C1f ST-1_37f - Biomateriały polimerowe
C1g ST-1_37g - Chemometria I
C1h ST-1_37h Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
C1j ST-1_37j Mechanochemiczne metody syntez nanomateriałów funkcjonalnych
C1m ST-1_37n - Podstawy laboratorium przemysłowego
C1n ST-1_37o - Podstawy wizualizacji 3D - AutoCAD
C1n ST-1_37s - Wizualizacja koncepcji procesów technologicznych
C1p ST-1_37u - Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym
C1q ST-1_37v - Technologia związków zapachowych
C1r ST-1_37x - Zarządzanie chemikaliami
C1s ST-1_37z - Trujące substancje roślinne
C1t ST-1_37za - Ekologia w zużytkowaniu paliw stałych
C1u ST-1_37zc REACH w praktyce przemysłowej
C1v ST-1_37zd Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katal w proc chem przyjaznych środowisku
C1w ST-1_37ze Podstawy chemii metaloorganicznej
C2 ST-1 Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych
C2 ST-1_37ab Technologie przyjazne dla środowiska
C2 ST-1_37ae Biomateriały nieorganiczne
C3 ST-1_37ac Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
C3 ST-1_37af Szkła i materiały amorficzne
C40 ST-1 Podstawy racjonalnego żywienia i higieny żywności
C41 ST-1 Biologiczne metody oceny zanieczyszczenia środowiska
C42 ST-1 Bibliografia i bazy danych w pigułce
C43 ST-1(w) Surfaktanty w zastosowaniach przemysłowych
C44 ST-1(w) Związki zapachowe pochodzenia naturalnego
C45 ST-1(w) Technologia szkła
C46 ST-1(w) Rosyjska terminologia techniczna

ChemCAD w projektowaniu technologicznym
C36a ST-1_36a - ChemCAD w projektowaniu procesów rafineryjnych
C36b ST-1_36b ChemCAD w projektowaniu procesów technologii organicznej
C36c ST-1_36c - ChemCAD w projektowaniu technologicznym

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1b ST-1_43b_PTN - Zrównoważony rozwój i czystsze produkcje
D1f ST-1_43f_PTN - Nowoczesne nawozy i systemy nawożenia
D1g ST-1_43g_PTN Oczyszczanie ścieków komunalnych i gospodarka osadami ściekowymi
D1i ST-1_43i_PTN Surowce i technol. prod. środków czystości
D1j ST-1_43j_PTN Wdrażanie systemów jakości i zarządzania
D1k ST-1_43k_PTN Podstawy programu MathCad dla technologii chemicznej
D1l ST-1_43l_PTN Data mining w przemyśle
D1m ST-1_43m_PTN Metody poszukiwania wiedzy empirycznej
D1n ST-1_43n_PTN Monitorowanie i analiza procesów technologicznych