Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna          Specjalność: brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 03-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0008semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne240730210602303033013013030
Język obcy1505150602301301301
Wychowanie fizyczne60603030
Moduły wybieralne III
30230302
BPrzedmioty podstawowe10508553017517045115151656095451030150753015152414040453020606010151
Matematyka I605303030305
Fizyka techniczna4542015102015104
Chemia606303030306E
Biologia i ekologia606303030306E
Geologia i hydrogeologia4531515151515153
Meteorologia i klimatologia4532510102510103
Grafika inżynierska603154515453
Matematyka II606303030306E
Mechanika i wytrzymałość materiałów453301530153
Prawo w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej453301530153
Podstawy geotechniki4531515151515153
Termodynamika techniczna606303030306E
Materiałoznawstwo303151515153
Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń6043015153015154
Podstawy budownictwa454301530154
Mechanika płynów6063015153015156E
Maszyny przepływowe4532010152010153
Gospodarowanie odpadami453301530153E
Wodociągi i kanalizacje605303030305E
Technologia ścieków i przeróbka osadów ściekowych605303030305E
Ochrona własności intelektualnej15115151
CPrzedmioty kierunkowe14551241110791061451530154353025738520156044150153045194801436254730153
Blok tematyczny OZE VI
1951719519517
Alternatywne źródła energii454301530154
Wymiana ciepła4542015102015104E
Elektrotechnika4531515151515153
Blok tematyczny IK VI
1951719519517
Pompy ciepła i chłodnictwo453155101515510153
Wentylacja i klimatyzacja45425515255154E
Instalacje sanitarne454153015304E
Energetyczne sieci miejskie453301530153
Hydroenergetyka605303030305E
Systemy geotermalne6043015153015154
Energetyka wiatrowa6043015153015154
Wykorzystanie energii słonecznej605301461030146105E
Termiczne unieszkodliwianie odpadów453301530153
Energetyczne wykorzystanie biomasy6053015153015155E
Audyty efektywności energetycznej453301530153
Blok: Blok tematyczny I
Blok tematyczny OZE IV
1501515015015
Blok tematyczny IK IV
1501515015015
Blok:
Moduły wybieralne 1 V
30330303
Moduły wybieralne 2 V
30330303
DPrzedmioty specjalnościowe9010909010
Blok tematyczny VII
90990909
Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem1651616516516
Blok: Blok tematyczny VII a
Seminarium dyplomowe15115151
Przygotowanie pracy dyplomowej1501515015015
Razem30002421651656095451030180135301530302051007030303855015604521045301053048044362547135301516530
3000375390405510390585345
Egzaminy14223232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A3a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A3b Globalne zmiany środowiska naturalnego
A3c Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A3d Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A3e Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A3f Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A3g Narzędzia inżyniera XXI wieku

Blok tematyczny OZE VI
C1a Ekonomika OZE
C1b Automatyka i sterowanie systemami OZE
C1c Instalacje solarne i fotowoltaiczne
C1d Uzdatnianie wody w energetyce
C1e Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej

Blok tematyczny IK VI
C4a Ekonomika inwestycji komunalnych
C4b Eksploatacja i modernizacja infrastruktury komunalnej
C4c Instalacje przemysłowe
C4d Automatyka i sterowanie

Blok tematyczny OZE IV
C15a Technologie ochrony powietrza
C15b Spalanie paliw alternatywnych i konwencjonalnych
C15c Indywidualne i komunalne źródła ciepła
C15d Ogrzewnictwo i sieci cieplne

Blok tematyczny IK IV
C22a Technologia wody
C22b Sieci cieplne
C22c Sieci gazowe
C22d Ogrzewnictwo

Moduły wybieralne 1 V
C31a Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych
C31b Zarządzanie środowiskiem
C31c Ocena oddziaływania na środowisko

Moduły wybieralne 2 V
C34a Hydrologia stosowana
C34b Hydrologia obszarów zurbanizowanych

Blok tematyczny VII
D2a Komputerowe modelowanie systemów OZE
D2b Biogazowanie rolnicze
D2c Odwadnianie obszarów zurbanizowanych
D2d Dywersyfikacja źródeł energii
D2e Infrastruktura transportowa