Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 22-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne18020689913918236185182182189523944
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
181899
2Język angielski901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
8Wprowadzenie do badań naukowych91991
BPrzedmioty kierunkowe7299532454225457299184273688127639237295427216393627916549279181818995
1Podstawy konstrukcji maszyn/Machine Design8111369991818995189996E
2Dynamika maszyn2739999993
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn18299992
4Grafika inżynierska2749189184
5Teoria mechanizmów i maszyn18299992
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18299992
7Wytrzymałość materiałów/Strength of materials90133618181818185E1818188E
8Metody obliczeniowe dla inżynierów18299992
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1/Introduction to engineering application of the FEM M12729189182
10Materiały inżynierskie457182718277E
11Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I72836361818418184
12Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II45527189921893
13Projektowanie procesów technologicznych/Production and operantion2739189183
14Źródła i systemy konwersji energii18299992
15Podstawy automatyki/Introduction to automatics18399993E
16Roboty i manipulatory/Introduction to robotics18299992
17Metrologia/Metrology3631818991992
18Miernictwo cieplne i maszynowe18318183
19Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia18399993
20Urządzenia i systemy ochrony środowiska18299992
21Mechanika i konstrukcje
18299992
22Środki transportu
18299992
23Przetwarzanie energii
18299992
24Technologia maszyn
18299992
25Praktyka55
B2Fizyka2163299724527181893618911181851818187
1Wprowadzenie do fizyki92992
2Mechanika ogólna/General mechanics631036271895E18185E
3Mechanika płynów/Fluid mechanics365918991895E
4Termodynamika/Engineering thermodynamics45618189181896E
5Elektrotechnika2749999994
6Elektronika18299992
7Podstawy nauki o materiałach18399993
CPrzedmioty specjalnościowe18542813692714182718994518999129951821
1Metody numeryczne18299992
2Podstawy programowania18399993
3Podstawy teorii sprężystości18399993E
4Modele i metody plastyczności18399993E
5Modele i metody reologii18299992
6Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów18399993E
7Konstrukcje i materiały kompozytowe18399993
8Stateczność konstrukcji18399993
9Diagnostyka maszyn18299992E
10Seminarium dyplomowe18318183
11Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe135218136186318181518186
1Matematyka9015543636189E18186E
2Technologie informacyjne18299992
3Informatyka18399993
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle91991
Razem1445210653297279908640108541818183011754453099636393090457227309045363699309927361827305099953130
1445216216234234225207113
Egzaminy16233233
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A2a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A2b Trening rozwoju emocjonalnego

Etyka, psychologia i socjologia
A5a Etyka zawodowa inżyniera
A5b Psychologia i socjologia pracy

Podstawy przedsiębiorczości
A5a Ekonomika przedsiębiorstw
A5b Podstawy inwentyki
A5c Podstawy zarządzania

Prezentacja
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A13a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A13b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B21a Biomechanika inżynierska
B21b Inżynierskie zastosowania systemu MES (M3)
B21c Mechanika współczesnych materiałów (M3)
B21d Nieliniowa mechanika materiałów (M1)
B21e Metody optymalnego projektowania pojazdów szynowych (M8)
B21f Wprowadzenie do optymalnego projektowania elementów konstrukcji (M1)

Środki transportu
B22a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B22b Pojazdy samochodowe
B22c Środki transportu szynowego

Przetwarzanie energii
B23a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B23b Maszyny i urządzenia energetyczne
B23c Silniki spalinowe
B23d Podstawy metod CFD (M5)

Technologia maszyn
B24a Obróbka hybrydowa
B24b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B24c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice