Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
Kierunek: Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna          Specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 001semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne758301515153015156152
1Analiza ekonomiczna planów i projektów303151515153E
2Proces inwestycyjny303151515153
3Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe60044219147527715113760901520981518722872
1Historia urbanistyki współczesnej15115151
2Planowanie środowiskowe453153015303E
3Hydrologia obszarów zurbanizowanych453153015303E
4Circular economy453153015303
5Marketing terytorialny15287872
6Systemy informacji przestrzennej II30230302
7Polityka regionalna302151515152
8Planowanie rozwoju miast120845753030415454E
9Planowanie środowiskowe (uwarunkowania)453153015303E
10Systemowe planowanie infrastruktury transportowej453153015303E
11Systemowe planowanie infrastruktury wodno-ściekowej453153015303E
12Smart cities - energooszczędne projektowanie miast3038228223
13Kształtowanie infrastruktury wodnej w miastach303151515153
14Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego302151515152
15BIM w infrastrukturze15115151
16Gospodarka przestrzenna UE15287872
DPrzedmioty specjalnościowe270381203010020303044545645552028
1Seminarium dyplomowe20220202
2Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
3Moduły wybieralne I
604303030304
4Moduły wybieralne II
906454545456
5Moduły wybieralne III
906454545456
Razem9459036959903923517337751051530143151523230537552030
945405405135
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
D6a Projektowanie urbanistyczne terenów wokół cieków wodnych w mieście
D6b Kształtowanie terenów przywodnych, rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych
D6c Alternatywne źródła energii w infrastrukturze
D6d Planowanie systemów ciepłowniczych

Moduły wybieralne II
D10a Zasady projektowania i planowania przestrzennego uzdrowisk
D10b Kształtowanie przestrzeni dla wypoczynku i turystyki
D10c Zastosowanie fotogrametrii w gospodarce przestrzennej
D10d Geodezyjne bazy danych
D10e Alternatywne technologie komunalne w infrastrukturze
D10f Smart cities - inteligentna infrastruktura komunalna

Moduły wybieralne III
D16a Współczesne tendencje przekształcania terenów zabudowy tradycyjnej i historycznej
D16b Transformacja terenów wiejskich
D16c Specyfika planowania przestrzennego w obszarach górskich
D16d Systemy gospodarki wodnej
D16e Wspomaganie procesów decyzyjnych