Wydział Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji          Specjalność: Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 20-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Zsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne17121689949183918345278182184541
1Trening osobowości
182189191
2Język obcy (wybór 1 z 2.a - 2.d)
901290182182182182184E
3Podstawy przędsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia pracy
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe7389832445207639918189718189736936911908192728811845279228118274523
1Marketing364181818184
2Finanse i rachunkowość3651818992993E
3Rachunek kosztów dla inżyniera18299992
4Zarządzanie produkcją i usługami363181818183
5Zarządzanie jakością2739189183E
6Logistyka w przedsiębiorstwie18299992
7Nauka o materiałach2759189185E
8Podstawy wytrzymałości materiałów2749999994E
9Podstawy konstrukcji maszyn3651818992993
10Maszynoznawstwo18299992
11Podstawy metrologii2739189183E
12Metrologia w procesach wytwarzania366918991896E
13Techniki i technologie wytwarzania458182718278E
14Projektowanie procesów obróbki i montażu365189918995E
15Innowacyjne technologie wytwarzania364181818184
16Podstawy programowania obrabiarek CNC18299992
17Systemy i koszty energii w przedsiębiorstwie18299992
18Podstawy automatyzacji18299992
19Zautomatyzowane systemy wytwarzania18299992
20Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów2729189182
21Układy i systemy sterowania hydro-pneumatycznego18299992
22Informatyka - języki programowania45618279184992E
23Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie27591899293
24Eksploatacja i niezawodność systemów produkcyjnych364189918994
25Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 25a - 25b)
18299992
26Przedmioty wybieralne (wybór 2 z 26a - 26b)
18299992
27Przedmioty wybieralne (wybór 3 z 27a - 27b)
18299992
28Praktyka44
CPrzedmioty specjalnościowe1443763189459189941818427927929
1Wzorcowanie i sprawdzanie narzędzi i systemów pomiarowych18399993
2Procedury i oprogramowania pomiarowe3641818189292
3Współrzędnościowa technika pomiarowa364189918994
4Organizacja i utrzymanie systemu jakości w laboratoriach pomiarowych367181818187E
5Projekt dyplomowy I92992
6Seminarium dyplomowe I92992
7Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe3785420711718991872369918209054203627911993
1Matematyka6312362718186E1896E
2Statystyka18299992
3Badania operacyjne18399993
4Mechanika ogólna2741891894E
5Termodynamika w inżynierii produkcji18399993
6Mechanika płynów18399993
7Elektrotechnika i elektronika18399993
8Optyka18299992
9Mikroekonomia2731891893E
10Makroekonomia18399993
11Prawo gospodarcze2721891892
12Podstawy zarządzania364181818184
13Zarządzanie projektami18399993
14Ekologia i zarządzanie środowiskiem365181818185
15Technologie informacyjne18299992
Razem1431210662261243811533199542799183011772189301176345930901881927309936543693010818277230329271330
143121621623422523422581
Egzaminy152332221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Trening osobowości
A1a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1b Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy (wybór 1 z 2.a - 2.d)
A2a Język angielski
A2b Język francuski
A2d Język niemiecki
A2e Język rosyjski

Podstawy przędsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia pracy
A4a Etyka zawodowa inżyniera
A4b Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 25a - 25b)
B25a Budowa i eksploatacja samochodów
B25b Pojazdy szynowe

Przedmioty wybieralne (wybór 2 z 26a - 26b)
B26a Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B26b Niekonwencjonalne źródła energii

Przedmioty wybieralne (wybór 3 z 27a - 27b)
B27a Systemy klimatyzacji w laboratoriach pomiarowych
B27b Metody analizy termicznej w technice