Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja i zarządzanie w transporcie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27527929291
1Język obcy
184189292E
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty podstawowe18518185
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie18518185E
CPrzedmioty kierunkowe2343010863184563451827212718718182
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu27327273
2Modelowanie systemów i procesów transportowych2731891893
3Systemy teleinformatyczne w transporcie18399993
4Inżynieria systemów transportowych18399993E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania18299992
6Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
18218182
7Współczesne materiały konstrukcyjne
91991
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów2751891895E
9Eksploatacja techniczna
18499994E
10Technika smarownicza
18299992
11Regeneracja i recykling
18199991
12Bezpieczeństwo transportu drogowego
18199991
DPrzedmioty specjalnościowe27050117272781189928127184521279271827
1Pojazdy transportu masowego18299992
2Procesy zużycia w środkach transportu18299992
3Napęd i hamowanie środków transportu18299992E
4Energochłonność systemów transportowych18299992
5Systemy informacyjne w eksploatacji2729999992
6Organizacja i technologia transportu multimodalnego18299992E
7Transport materiałów niebezpiecznych18199991
8Modele ekonometryczne w transporcie18299992
9Systemy ekspertowe w zarządzaniu transportem18299992
10Systemy logistyczne w transporcie18299992
11Praca przejściowa55
12Modelowanie układów dynamicznych pojazdów
18299992
13Certyfikacja, diagnostyka i ekspertyzy techniczne
2729189182E
14Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie
18199991
15Seminarium dyplomowe18218182
16Praca dyplomowa1919
Razem54990117272781187227451836301089451845304599451830
549198225126
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
C6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
C6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Współczesne materiały konstrukcyjne
C7a Współczesne materiały konstrukcyjne
C7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
C9a Eksploatacja techniczna
C9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
C10a Technika smarownicza
C10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
C11a Regeneracja i recykling
C11b Technologia regeneracji części i zespołów

Bezpieczeństwo transportu drogowego
C12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
C12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Modelowanie układów dynamicznych pojazdów
D12a Modelowanie układów dynamicznych pojazdów
D12b Komfort ruchu środków transportu

Certyfikacja, diagnostyka i ekspertyzy techniczne
D13a Certyfikacja, diagnostyka i ekspertyzy techniczne
D13b Modelowanie w niezawodności i diagnostyce technicznej

Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie
D14a Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie
D14b Marketing usług transportowych