Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 03-12-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0006semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe2251710515105601545845609
Inteligentne miasta - wymagania infrastrukturalne302151515152
Planowanie rozwoju miast605303030305E
Specyfika planowania przestrzennego w obszarach górskich454153015304E
Specyfika planowania infrastruktury w obszarach górskich604303030304E
Historia urbanistyki współczesnej302151515152
CPrzedmioty kierunkowe645492701353021012045309022105451202145456
Alternatywne źródła energii w infrastrukturze302151515152
Monitoring i ocena ośrodka gruntowo-wodnego4541515151515154E
Hydrologia obszarów zurbanizowanych454153015304E
Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej454153015304E
Moduły wybieralne I
604303030304
Planowanie środowiskowe (uwarunkowania)454153015304E
Kształtowanie odpływu rzecznego w miastach454153015304
Moduły wybieralne II
906454545456
Moduły wybierlne III
906454545456
Systemy informacji przestrzennej II302151515152
Planowanie regionalne302151515152
Planowanie środowiskowe454153015304E
Równoważenie środowiska miasta metodami naturalnymi453153015303
DPrzedmioty specjalnościowe11
Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem6022606022
Seminarium dyplomowe60260602
Praca dyplomowa magisterska2020
Razem9459060180603013530150451803045606030
945405375165
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybierlne III
C6 Monitoring środowiska
C22b Odpady niebezpieczne
C22c Ekonomika środowiska
C22d Racjonalizacja zużycia wody na terenach zurbanizowanych
C36 Współczesne tendencje przekształcenia terenów zabudowy
C37 Transformacja terenów wiejskich
C38 Alternatywne technologie komunalne w infrastrukturze

Moduły wybieralne I
C8a Geotechnika w drogownictwie
C8b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C8c Wspomaganie procesów decyzyjnych
C8d Geodezyjne bazy danych
C31 Projektowanie urbanistyczne terenów wokół cieków wodnych w mieście
C32 Kształtowanie terenów przywodnych, rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych

Moduły wybieralne II
C17a Alternative water treatment
C17b Pomiary zanieczyszczenia powietrza
C17c Planowanie działań do planów wodno-środowiskowych
C33 Zasady projektowania i planowania przestrzennego uzdrowisk
C34 Kształtowanie przestrzeni dla wypoczynku i turystyki
C35 Słoneczne systemy grzewcze
C39 Systemy gospodarki wodnej