Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Nanotechnologie i Nanomateriały          Specjalność: Technologie Nanomateriałowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 05-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Nsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne390251352104560301587530309302603603
1NANO-1_01 Wychowanie fizyczne60260301301
2NANO-1_02 Język obcy1208120302302302302
3NANO-1_03 Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4NANO-1_08 Podstawy informatyki604154515152302
5NANO-1_04 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
6zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwo pracy i ergonomia
15115151
7przedmioty humanistyczne I
30330303
8przedmioty humanistyczne II
30230302
9NANO-1_09 Ekonomia30230302
BPrzedmioty podstawowe7806133021022515120902075759018754530151260608453
10NANO-1_10 Matematyka12011606045307E15304E
11NANO-1_11 Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
12NANO-1_12 Podstawy fizyki757453045307E
13NANO-1_13 Pole elektromagnetyczne9063015453015456E
14NANO-1_14 Wstęp do fizyki atomowej605303030305E
15NANO-1_15 Laboratorium fizyczne II45345453
16NANO-1_16 Podstawy chemii606303030306E
17NANO-1_17 Chemia nieorganiczna6041515301515304E
18NANO-1_18 Chemia organiczna4541515151515154E
19NANO-1_19 Chemia analityczna604303030304E
20NANO-1_20 Chemia fizyczna7553015303015305E
21NANO-1_21 Elektrotechnika i elektronika604303030304
CPrzedmioty kierunkowe90067420210754545105302303603030154516135604515301915090151515302015301561
22przedmioty kierunkowe chemiczne
60460302302
23przedmioty kierunkowe fizyczne (wyb)
604154515152302
24NANO-1_24 Grafika inżynierska454153015304
25NANO-1_25 Modelowanie molekularne nanostruktur302151515152
26NANO-1_26 Ekologia a przemysł30230302
27NANO-1_27 Podstawy technologii chemicznej9063030303030306E
28NANO-1_28 Surowce i procesy technologiczne10563060153060156E
29NANO-1_29 Podstawy technologii polimerów453301530153
30NANO-1_30 Podstawy nanotechnologii30230302
31NANO-1_31 Podstawy fizyki technicznej453301530153
32NANO-1_32 Metody matematyczne fizyki120104545303015154E1530156E
33NANO-1_33 Termodynamika techniczna i chemiczna303151515153
34NANO-1_34 Materiałoznawstwo i korozja stali oraz nano i superstopów30230302
35NANO-1_35 Podstawy inżynierii chemicznej4531515151515153E
36NANO-1_36 Automatyka i pomiary302151515152
37NANO-1_37 Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego4551515151515155E
38NANO-1_39 Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi30230302
39NANO-1_38 Bezpieczeństwo techniczne30330303
40NANO-1_51TN - Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe43540105753030195153047545303090241510512
41NANO-1_40TN Projektowanie wybranych materiałów454301530154
42NANO-1_41TN Metody wytwarzania wybranych nanomateriałów polimerowych454153015304E
43NANO-1_42TN Metody przetwórstwa nanomateriałów303151515153
44NANO-1_43TN Fizykochemia nanomateriałów455153015305E
45NANO-1_44TN Chemia ciała stałego, materiały specjalne304151515154E
46NANO-1_45TN - Krystalografia453153015303
47NANO-1_46TN - Mechanochemia15115151
48NANO-1_47TN - Metody badań nanomateriałów304151515154
49NANO-1_48TN - Materiały kompozytowe30430304
50Wybrane przedmioty specjalnościowe
1208120604604
EPrzedmioty związane z dyplomami1517151517
51NANO-1_50TN Seminarium dyplomowe15215152
52NANO-1_52TN – Praca dyplomowa1515
Razem252021099063037513575315210120153018010590303013510530451545301951201051530301651509015153030903060303090301512030
2520345405375465465330135
Egzaminy19343333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwo pracy i ergonomia
A5a NANO-1_05a Zagrożenia ekologiczne BHP i ergonomia

przedmioty humanistyczne I
A7a NANO-1_06a Filozofia
A7b NANO-1_06b Etyka

przedmioty humanistyczne II
A8a NANO-1_07a Organizacja i zarządzanie
A8b NANO-1_07b Komunikacja interpersonalna
A8c NANO-1_07c Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A8d NANO-1_07d Podstawy marketingu
A8e NANO-1_07e Strategia rozwoju firmy
A8f NANO-1_07f Zarządzanie strategiczne
A8g NANO-1_07g Socjologia
A8h NANO-1_07n - Encyklopedia prawa
A8i NANO-1_07h - Efektywne zarządzanie czasem
A8j NANO-1_07j - Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A8k NANO-1_07o - Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A8l NANO-1_07l - Trening twórczego myślenia
A8m NANO-1_07p - Zarządzanie i marketing
A8n NANO-1_07r - Historia chemii
A8o NANO-1_07m - Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A8p NANO-1_07s - Historia przemysłu naftowego w Polsce
A8r NANO-1_07t - Muzyczny kanon chemika
A8s NANO-1_07k - Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej

przedmioty kierunkowe chemiczne
C1 NANO-1_22e Fizykochemiczne podstawy otrzymywania nanomateriałów
C1c NANO-1_22c Procesy suszarnicze
C1d NANO-1_22d Podstawy reologii
C1e NANO-1_22f Zeolity - niezwykłe glinokrzemiany
C1f NANO-1_22h Techniki ultradźwiękowe
C1g NANO-1_22i Termodynamika procesowa
C1h NANO-1_22j Układy rozproszone
C1j NANO-1_22m Podstawy chemii metaloorganicznej

przedmioty kierunkowe fizyczne (wyb)
C41 NANO-23a Fizyka polimerów
C42 NANO-23b Fizyka materii

Wybrane przedmioty specjalnościowe
D17a NANO-1_49cTN - Materiały porowate
D17b NANO-1_49eTN - Podstawy technologii biopolimerów
D17c NANO-1_49fTN - Technologia produktów małotonażowych
D17d NANO-1_49gTN - Recykling materiałów polimerowych
D17e NANO-1_49iTN Procesy przeniesienia elektronu w układach supramolekularnych i biologicznych
D17f NANO-1_49jTN - Nanokosmetyki
D17g NANO-1_49kTN - Nanomateriały ceramiczne
D17h NANO-1_49lTN -Nanokompozyty hybrydowe
D51 NANO-1(w) Nanomateriały dla zastosowań w biologii i optoelektronice
D52 NANO-1 Metody badania związków chemicznych
D53 NANO-1 Wybrane metody badania związków chemicznych