Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Technologie i instalacje w inżynierii środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 20-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne15011301209243241241241241214
1Język obcy1205120241241241241241
2Ochrona własności intelektualnej91991
3Moduł wybieralny sem.2
92992
4Moduł wybieralny sem.8(I)
12312123
CPrzedmioty kierunkowe11051354901731569317518933039309228045403019935217159277712339514276623183842145119386102792147992
1Matematyka I605303030305
2Chemia606303030306E
3Grafika inżynierska455153015305
4Hydrologia i meteorologia18399993
5Geologia i hydrogeologia18399993
6Fizyka techniczna4542015102015104
7Biologia i ekologia606303030306E
8Matematyka II606303030306E
9Komputerowe programy użytkowe45545303152
10Materiałoznawstwo1831081083
11Mechanika płynów456279927996E
12Termodynamika techniczna456202520256E
13Mechanika i wytrzymałość materiałów366181818186
14Podstawy budownictwa2741891894
15Podstawy geodezji i SIT365999999995
16Podstawy geoinżynierii18399993
17Maszyny przepływowe27412366123664
18Gospodarowanie odpadami2741891894E
19Instalacje sanitarne31411182111824E
20Ochrona powietrza2741891894E
21Wodociągi I4571852021852027E
22Technologia ścieków I4771891821891827E
23Wentylacja i klimatyzacja646249918412993121843E
24Kanalizacje I4551852021852025E
25Ogrzewnictwo i ciepłownictwo6472469912415692991245E
26Inżynieria i gospodarka wodna2721891892
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych18299992
28Technologia wody I4771891821891827
DPrzedmioty specjalnościowe587961953627161168999469271239156339961081240181419
1Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej (w ramach bloków tematycznych)5155515
2Praktyki zawodowe15051501505
3Blok tematyczny ZW sem.6
8114363963639614
4Blok tematyczny ZW sem.7
10820485284852820
5Blok tematyczny COWiK sem.6
721433271233271214
6Blok tematyczny COWiK sem 7.
1172051656451656420
7Moduł wybieralny sem.5
2749999994
8Moduł wybieralny sem.8 (II)
2741891894
Razem1842242715329183933361869330393092289694030229376171592877363395142875562738426114621297716244126151291647482325
184220122821021020043628671
Egzaminy131222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduł wybieralny sem.2
A5a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A5c Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A5d Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A5e Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A5f Retoryka i obrona swoich poglądów
A5g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Moduł wybieralny sem.8(I)
A12a Prawo w inżynierii środowiska
A12b Pozwolenia i decyzje administracyjne

Blok tematyczny ZW sem.6
D10a Wodociągi II
D10b Technologia wody II
D10c Technologia ścieków II

Blok tematyczny ZW sem.7
D13a Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
D13b Kanalizacje II
D13c Podstawy zarządzania, eksploatacji i modernizacji systemów wod. i kan
D13d Przeróbka osadów ściekowych
D13f Seminarium dyplomowe

Blok tematyczny COWiK sem.6
D19a Technika cieplna i chłodnictwo
D19b Fizyka budowli
D19c Wymiana ciepła

Blok tematyczny COWiK sem 7.
D22a Termiczne unieszkodliwianie odpadów
D22b Instalacje grzewcze
D22c Techniki ochrony powietrza
D22d Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
D22f Seminarium dyplomowe

Moduł wybieralny sem.5
D28a Urządzenia elektryczne i podstawy automatyki HVAC
D28b Urządzenia elektryczne i podstawy automatyki sanitarnej

Moduł wybieralny sem.8 (II)
D30a Monitoring środowiska
D30b Zarządzanie środowiskiem